• Plakat Żniwa w obiektywie

Regulamin konkursu „Żniwa w obiektywie”

Uchwała nr 664/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 07.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Żniwa w obiektywie"

 

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach upowszechniania dorobku kultury w sferze polskiej wsi, obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiński.
 2. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
 3. Konkurs rozpocznie się 07.07.2020 r. i trwać będzie do 10.08.2020 r.

 II. Cele konkursu

 1. Popularyzacja pracy na roli, polskiej wsi, obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych.
 2. Propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu.
 3. Promowanie osób uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.

III. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii o tematyce żniwnej w jednej z trzech kategorii:
  1. krajobraz,
  2. praca na roli,
  3. maszyny i sprzęt rolniczy.
 3. Wymagania dotyczące fotografii konkursowej:
  1. może być wykonana dowolną techniką i sprzętem fotograficznym,
  2. musi być zapisana w formacie JPG,
  3. musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika,
  4. nie może być zmodyfikowana w programach do obróbki zdjęć.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię.
 5. Fotografia przekazana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną, nieprzedstawianą na innych konkursach.
 6. Termin składania prac upływa 10.08.2020 roku.
 7. Dopuszcza się poniższe formy przekazania fotografii i formularza zgłoszeniowego:
  1. mailowo na adres: starostwo@wrzesnia.powiat.pl (wymagane załączniki uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Starostwa Powiatowego w oryginale w terminie do 3 dni roboczych od przesłania fotografii na skrzynkę mailową – nie później niż do upływu terminu składania fotografii tj. 17.08.2020, przy czym decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego),
  2. w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym we Wrześni, Chopina 10, 62-300 Września w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Żniwa w obiektywie”,
  3. lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10,
   62- 300 Września z dopiskiem na kopercie „Żniwa w obiektywie”decyduje data wpływu do urzędu.
 8. Fotografia, która jest przekazywana w formie określonej w pkt. 7 ust. b) i c) powinna być nagrana na płytę CD/DVD, a ta opisana w następujący sposób:
  1. imię i nazwisko autora,
  2. telefon kontaktowy,
  3. określenie jednej z trzech kategorii, w której zgłaszana jest fotografia.
 9. Do koperty z płytą CD/DVD należy dołączyć oświadczenie podpisane przez pełnoletniego autora (załącznik nr 1 do regulaminu) lub, w przypadku uczestnika niepełnoletniego, oświadczanie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do regulaminu).

IV. Ocena prac

 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu.
 2. Komisja oceni zgodność fotografii z tematyką, jej wykonanie oraz oryginalność.
 3. Komisja nie będzie oceniała fotografii budzących wątpliwość co do samodzielności ich wykonania oraz modyfikacji w programach do obróbki zdjęć.
 4. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja komisji o wyborze laureatów i przyznaniu nagród jest ostateczna.
 6. Nagrodami w konkursie są bony na zakupy RTV i AGD.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.
 8. O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni po posiedzeniu komisji oceniającej fotografie.
 9. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

V. Uwagi dodatkowe

 1. Fotografie niezgodne z tematyką oraz regulaminem, niepodpisane oraz zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania płyty CD/DVD, bez załączonych oświadczeń – nie będą dopuszczone do oceny przez komisję konkursową.
 2. Organizator konkursu nie przyjmuje fotografii wykonanych grupowo.
 3. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie wrzesnia.powiat.pl, biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy”, a także na profilu społecznościowym Facebook.
 5. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
  i przekazywanie podanych danych osobowych, tylko w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
 6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na sporządzanie zdjęć przez Organizatora podczas wręczania nagród, a także na ich wykorzystanie, upublicznianie i druk w celach sprawozdawczych podsumowujących konkurs oraz stworzenia wystawy.
 7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Kultura.
 8. Sprawy organizacyjne konkursu ze strony Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni prowadzi Mateusz Maserak, tel. 61 640 45 07 oraz Klara Skrzypczyk, tel. 61 640 44 31.

Newsletter