Starosta Wrzesiński
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

  • Bez tytułu

WARUNKI PRZETARGU:

1.Przetarg odbędzie się w pok. nr 112, I piętro budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Fryderyka Chopina 10.

2.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – które wniosą wadium w pieniądzu w wyznaczonym terminie.

3.W przetargu mogą wziąć udział ww. osoby – osobiście albo poprzez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem z podpisem notarialnie poświadczonym.

4. Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa.

5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy części nieruchomości, po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub zamknięciu przetargu, zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub zamknięcia przetargu. Za dzień zwrotu wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

8. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

9. Uczestnik przetargu podpisze oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, a także ze stanem technicznym nieruchomości, stanem prawnym nieruchomości oraz jej przeznaczeniem.

10. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby w terminie wyznaczonym przez tut. organ, przed zawarciem aktu notarialnego, znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.

11. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu, umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków albo orzeczenia sądu powszechnego w sprawie zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej.

12. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.

13. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

14. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) chcąc nabyć nieruchomość, zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa.

15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

16. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Mapa poglądowa

 

  • 1
  • 2

« wstecz

Newsletter