Rowerowy Maraton Turystyczny

REGULAMIN


Powiatowy Rowerowy Maraton Turystyczny


I. ORGANIZATOR
1.Starostwo Powiatowe we Wrześni

II. WSPÓŁORGANIZATORZY
1.Stowarzyszenie „Promyk”
2.Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie

III. CEL IMPREZY
1.Promocja powiatu wrzesińskiego jako miejsca przyjaznego dla rowerzystów.
2.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
3.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
4.Upowszechnienie rekreacji i turystyki rowerowej.

IV. TERMIN
Maraton odbędzie się 28 maja 2017 r. Start o godz. 9:00, zakończenie rajdu godz. 13:30 przy Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w maratonie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, natomiast osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział
w maratonie tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

Formularz zgłoszeniowy, zgodę rodzica/opiekuna prawnego oraz mapkę maratonu można pobrać ze strony: www.wrzesnia.powiat.pl/maraton
Zgłoszenia (wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych) będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym we Wrześni, Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej (pok.104) od 4 do 22 maja br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wpisowe wynosi 20 zł dla dorosłych i 10 zł dla dzieci i młodzieży do lat 18 (decyduje rok urodzenia). W ramach wpisowego organizator zapewnia posiłek regeneracyjny oraz wodę i herbatę na mecie.
Wpłat należy dokonywać na konto organizatora: Stowarzyszenie „Promyk”, ul. Chopina 9, 62-300 Września, nr rachunku: 04 9681 0002 0021 6531 0018 8323 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Maraton”.

VI. ZASADY MARATONU
Uczestnicy startują z dowolnego miejsca na terenie powiatu wrzesińskiego i mają za zadanie:
a) zaliczyć minimum 3 z 5 punktów kontrolnych (Ostrowo Szlacheckie, Grzybowo, Otoczna, Gozdowo, Biechowo) poprzez uzyskanie potwierdzeń na karcie startowej,
b) dotrzeć na metę maratonu, która zlokalizowana będzie przy Pałacu Reymonta w Kołaczkowie do godz.13.00.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie maratonu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
Organizatorzy nie zapewniają serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.
Wśród uczestników, którzy ukończą zmagania i zaliczą minimum 3 punkty kontrolne rozlosowane zostaną nagrody.

VII. KONTAKT
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września
– Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, I piętro – pok. 104,
tel. 61 640 44 72, e-mail: jacek.zielinski@wrzesnia.powiat.pl
www.wrzesnia.powiat.pl/maraton


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3.Uczestnicy pokonujący dystans maratonu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy dopuszczenia lub wykluczenia z imprezy uczestnika, który w sposób rażący naruszył regulamin.
6.Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
8.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

  • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

  • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

« wstecz

Newsletter