20 maja 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

 Najważniejsze zmiany od 20 maja 2016 r.


1. Stowarzyszenia rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
a) Stowarzyszenie zakłada co najmniej 7 osób na zebraniu założycielskim (należy przygotować listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis).
b) Podczas zebrania założycielskiego podejmowane są uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze zarządu i komisji rewizyjnej.
c) Zarząd (nie komitet założycielski) składa wniosek o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 7 dni od zabrania założycielskiego.
d) Organ nadzoru (właściwy starosta powiatu) jest jedynie informowany o rejestracji nowego stowarzyszenia w KRS (nie analizuje już i nie opiniuje dokumentów związanych z rejestracją).
e) Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
f) Zarejestrowane już stowarzyszenia powinny dostosować statuty do nowych przepisów w terminie do 20.05.2018 r.


2. Stowarzyszenia zwykłe wpisywane do ewidencji prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę organizacji
a) Funkcjonuje nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
b) Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć już 3 osoby.
c) Działanie stowarzyszenia określa regulamin a członkowie stowarzyszenia wybierają przedstawiciela lub zarząd.
d) Stowarzyszenie zwykłe rejestruje się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę – należy złożyć wniosek o wpis stowarzyszenia wraz z wymaganymi załącznikami podpisany przez przedstawiciela lub jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, to podpisują go wszyscy członkowie zarządu. (procedura uzyskania wpisu)
e) W ewidencji będą rejestrowane także zmiany danych stowarzyszenia zwykłego, np. zmiana informacji o przedstawicielu lub zarządzie, zmiana adresu czy zmiany w regulaminie.
f) Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy ma prawo otrzymania zaświadczenia z ewidencji.
g) Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.
h) Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej tylko tzw. „ułomną osobowość prawną” (może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane). Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wszystkimi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
i) Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność nie tylko ze składek członkowskich, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, jednakże nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
j) Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie dotychczasowych przepisów (wpisane do ewidencji przed 20 maja 2016 r.) obowiązane są dokonać ponownie wpisu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.
k) Od 1 stycznia 2017 r. stowarzyszenia zwykłe będą mogły przekształcać się w stowarzyszenia rejestrowe i zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

« wstecz

Newsletter