Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy 2015/849 oraz znowelizowanych zaleceń FATF (The Financial Action Task Force), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu regulacje odnoszące się do obowiązków instytucji obowiązanych, które zawarte zostały w ustawie (na podstawie pisma Generalnego Inspektora Informacji Finansowej)

Konkurs "Działania Godne Uwagi"

Podziel się działaniami godnymi uwagi!

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody!

Do kogo kierowany jest Konkurs?
W Konkursie mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

Co zrobić, aby wziąć udział w Konkursie? 
Wystarczy opisać zrealizowane przez siebie działanie na specjalnym formularzu zgłoszeniowym i przesłać go na adres mailowy: konkurs@pisop.org.pl do 23 października br.


Inicjatywy można zgłosić w następujących kategoriach:
- Społeczeństwo
- Kultura
- Sport
- Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
- Zdrowie i Ekologia.

Jak wyłaniani są laureaci?
Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie wyłoniona kapituła wybierze po dwie zwycięskie inicjatywy w każdym z subregionów (łącznie 12 inicjatyw).
Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy staną w walce o głosy internautów. Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 30 października br.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali Konkursu „Działania Godne Uwagi” organizowanej w Poznaniu.

Jakie nagrody czekają na zwycięzców? 
Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań a także bon na realizację usługi poligraficznej.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Konkursie?
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Więcej informacji na temat konkursu udziela Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, 65/520 78 86). 

Konkurs jest częścią: projektu promującego działania Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania, projektu „LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego " Niepodległa " 2019 - 6 marca 2019 r.

Wojewoda Wielkopolski i Biuro Programu „Niepodległa" zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa".

Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 marca 2019 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Niepodległości 16/18 w Poznaniu, w godz. 11.00 - 13.00. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.
Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa.' można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia    udziału    w    spotkaniu    prosimy    kierować    na    e-mail:
mpiotrowski@poznan.uw.gov.pl w terminie do 28 lutego br.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Co jest, a co nie jest zbiórką publiczną

Zbiórki publiczne, które zgłasza się na portalu zbiorki.gov.pl, dotyczą tylko ofiar w gotówce lub w naturze, zbieranych w miejscach publicznych, na cele pożytku publicznego lub na cel religijny. Tyle przepisy. A jak w praktyce stwierdzić, co wymaga zgłoszenia, a co nie? (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Stowarzyszenie bez zarządu

Większość organizacji pozarządowych ma obowiązek zatwierdzić sprawozdanie finansowe do 30 czerwca. Sprawozdanie podpisuje osoba, która je sporządza (zazwyczaj księgowa lub księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu. Co ma więc zrobić stowarzyszenie, w którym zarząd nie działa? (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Szykuj się do RODO! Kiedy i jaka zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Do przetwarzania danych osobowe konieczna jest tak zwana przesłanka legalizacyjna, to znaczy konkretna podstawa do tego, aby móc dane przetwarzać. W RODO jest sześć takich przesłanek. Zobacz z czym związane jest stosowanie jednej z nich – ZGODY na przetwarzanie danych osobowych (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

UWAGA "stare" stowarzyszenia zwykłe – zgłoście się do nowej ewidencji!

W maju 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów (czytaj więcej na www.ngo.pl)

więcej »

Kontrola. Kto i co sprawdza w NGO?

Organizacje pozarządowe, podobnie jak inne podmioty (przedsiębiorstwa, urzędy), podlegają kontroli różnych służb. Jest ich wiele, a każda z nich sprawdza nieco inny obszar. Służby mają też odmienne uprawnienia i specyficzne procedury kontroli (więcej na www.ngo.pl)

Aktualne formularze KRS

Zbiór formularzy używanych w komunikacji organizacji pozarządowej z Krajowym Rejestrem Sądowym. Formularze zebrane w serwisie poradnik.ngo.pl pomogą przejść przez proces rejestracji organizacji i inne momenty obowiązkowych kontaktów z KRS (więcej na www.ngo.pl)

więcej »

Czy NGO musi chronić dane osobowe odbiorców projektu?

Zbieranie informacji o odbiorcach projektów (beneficjentach) realizowanych przez organizacje pozarządowe jest często niezbędne. Charakter niektórych projektów wymaga tego wprost, w innych konieczność ta wynika z zaleceń grantodawcy. Jak powinna chronić dane osobowe organizacja pomagająca w projekcie niepełnosprawnym? (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Dotacje dla NGO. Są nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300). (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Czym różni się stowarzyszenie rejestrowe od zwykłego?

W maju 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Zmieniły się m.in. zasady dotyczące działania stowarzyszeń zwykłych. Zmiany te są istotne dla osób, które stoją właśnie przed dylematem, którą formę stowarzyszenia wybrać: tego rejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też zgłaszanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w starostwie? (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Organizacje pozarządowe - terminy rocznych sprawozdań

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Co zrobić, jeśli statut jest do wymiany?

Stowarzyszenia opierają swoją aktywność na statucie, przygotowanym przed rejestracją organizacji. Często w toku działania okazuje się jednak, że formuła zawarta w dokumencie nie przystaje do rzeczywistości i że właściwie należałoby zmienić statut w całości. Czy jest to możliwe? - wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Darczyńca, obdarowany i podatki. O czym poinformować?

O czym należy informować osoby, którym NGO przekazuje darowiznę, by nie poczuły się niemile zaskoczone obowiązkami podatkowymi? Co warto komunikować osobom, które chcą wesprzeć finansowo lub rzeczowo NGO, aby było to dla nich bardziej podatkowo zachęcające? (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Jak NGO może pobrać opłatę: działalność odpłatna

Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, ale tylko pod pewnymi warunkami. Określające je przepisy nie są najłatwiejsze. Zapoznaj się z infografiką na ten temat. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Wolontariusz a ubezpieczenie NNW. Kto za to płaci?

Wolontariuszka zastanawia się, czy jest ubezpieczona z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków skoro „pracuje” z organizacją dłużej niż 30 dni. Tak ? odpowiada doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl i wyjaśnia z czego to wynika. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Status OPP. Mamy wpis do KRS. Co dalej?

W grudniu każdego roku Minister Pracy i Polityki Społecznej publikuje wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. Czy organizacje muszą gdzieś zgłosić to, że otrzymały wpis w KRS aby pojawić się na liście?(czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Uchwała. Pamiętaj, co musi się w niej znaleźć

W organizacji uchwała musi mieć określoną formę i spełnić kilka warunków, aby mogła być uznana za ważną. Sprawdź, czym jest uchwała i co musi zawierać. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Wyszukiwarka funduszy dla NGO

Prowadzicie fundację lub stowarzyszenie? Szukacie pieniędzy na działania? Dzięki naszej wyszukiwarce funduszy szybko i łatwo znajdziecie konkursy, granty i dotacje, dostosowane do waszych wymogów. Jak działa wyszukiwarka? (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Zmiana nazwiska członkini zarządu. Czy musimy to zgłaszać?

Członkini zarządu organizacji pozarządowej, która wraz ze stanem cywilnym zmieniła nazwisko, wśród wielu formalności z tym związanych, musi też zadbać o aktualizację danych w urzędach. O czym należy pamiętać? ? odpowiada doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Czy stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać darowizny?

Osoby, które decydują się na prowadzenie mniej sformalizowanej formy stowarzyszenia, jaką jest stowarzyszenie zwykłe, nierzadko w pewnym momencie działalności zadają sobie pytanie, skąd wziąć środki na realizację swoich pomysłów. Czy stowarzyszenia zwykłe mogę przyjmować darowizny? - wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Duże zmiany w księgowości dla NGO od 2016

Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości przyniosła szereg bardzo istotnych zmian dla organizacji pozarządowych dotyczących księgowości. Będą obowiązywać od 2016 roku. Jednak już teraz należy zastanowić się, w jaki sposób będzie prowadzona księgowość w konkretnym stowarzyszeniu lub fundacji od nowego roku. Nowe przepisy wyróżniają cztery możliwości - cztery typy jednostek. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Opisywanie faktur. 3 rzeczy, o których musisz pamiętać

Każdy wydatek w organizacji musi być prawidłowo opisany księgowo, merytorycznie oraz zatwierdzony przez właściwe osoby. Wymogi w tym względzie są bardziej szczegółowe wobec fundacji i stowarzyszeń niż wobec firm. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Nowelizacja ustawy o pożytku

25 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Nowe przepisy mają poprawić atmosferę wokół kampanii jednoprocentowych. Chodzi o przeznaczanie środków na reklamę oraz o programy komputerowe do rozliczania PIT-ów. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Czy klub sportowy musi zaksięgować dotację?

Czy klub sportowy musi prowadzić księgowość? Czy musi mieć politykę rachunkowości? Czy realizacja zadania publicznego za pieniądze z dotacji musi być w księgach rachunkowych jakoś zaznaczona? Na pytania odpowiada doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Prostsza księgowość dla NGO od 2016 r.

12 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Brakuje jeszcze tylko rozporządzenia, żeby organizacje wiedziały, czy i jak prowadzić księgowość na zasadach prostszych, niż te obowiązujące do końca 2015 r. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Precyzyjne regulacje dla stowarzyszeń sportowych

Zmiana ustawy o sporcie rozwiewa wątpliwości dotyczące wykreślania z ewidencji starosty uczniowskich klubów sportowych. Uchwalona pod koniec lipca nowelizacja jest wynikiem połączenia aż trzech różnych projektów. Dlatego obok nowego brzmienia przepisów np. o zwalczaniu dopingu w sporcie, znalazły się poprawki mniejszego kalibru, o charakterze legislacyjno-technicznym. (czytaj na www.ngo.pl)

więcej »

Newsletter