Konsultacje programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

W związku z pracami nad przygotowaniem „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” zwracamy się o zgłaszanie, w formie pisemnej, wniosków i uwag do projektu programu.

więcej »

Newsletter