Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2016

Informujemy, że w dniu 24 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego  uchwalił „Regulamin finansowania  oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku”, w związku  z powyższym  z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu. 

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie 

z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania. 

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie). 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również w sektorze produkcji rolnej), o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyć do wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 1.07.2016 r. 

Realizacja Programu przewidziana jest do września 2016 roku.

« wstecz

Newsletter