Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 
„Lider wolontariatu”

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji powiatu wrzesińskiego i idei wolontariatu.


I Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiński.
2.    Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel.  61 640 45 07.
3.    Konkurs rozpocznie się 1.04.2019 r. i trwać będzie do 14.06.2019 r.
4.    Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

II Cele konkursu

1.    Promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
2.    Upowszechnianie idei wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu. 
3.    Zachęcanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywności i współpracy na rzecz szeroko rozumianego dobra społecznego.
4.    Prezentowanie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych wzorców postaw. 

III Warunki uczestnictwa

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów: klas VI-VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjalnych*, szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z terenu powiatu wrzesińskiego.
2.    Kandydatów mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, opiekunowie wolontariatu młodzieżowego, społeczności lokalne z terenu powiatu wrzesińskiego, formalne i nieformalne grupy wolontariackie oraz osoby prywatne.
3.    Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza konkursowego, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4.    Regulamin i formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Starostwie Powiatowym we Wrześni: Biuro Obsługi Interesanta; Wydział Promocji i Kultury, pok. 109. 
5.    Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września do dnia 30.04.2019 r. 
6.    Do zgłoszenia kandydata wymagane jest dołączenie opinii o jego działalności społecznej 
z ostatnich dwóch lat potwierdzone przez organizację lub instytucję, w której kandydat prowadził działalność społeczną.
7.    Kandydat nie może być laureatem oraz wyróżnionym we wcześniejszej edycji konkursu „Lider wolontariatu”. 

IV Przebieg konkursu:

1.    Zgłoszenia zostaną przekazane kapitule konkursu powołanej przez starostę wrzesińskiego, której zadaniem jest:  
1)    analiza formularzy zgłoszeń;
2)    ocena działalności społecznej według następujących kryteriów: 
a)    zaangażowanie, systematyczność i ciągłość działania, 
b)    odpowiadanie na potrzeby środowiska i ich zaspokajanie, 
c)    efekty i skuteczność,
d)    wykazywanie się własną inicjatywą, kreatywnością, wnoszenie własnych pomysłów, 
e)    partnerstwo, współpraca i angażowanie innych, 
f)    kreatywność, pomysłowość, innowacyjność.
3)    wyłonienie laureatów w poszczególnych kategoriach:
a)    uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych,
b)    uczniowie szkół ponadpodstawowych,
c)    osoby dorosłe.
2.    Organizator zaprezentuje sylwetki kandydatów na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
3.    Organizator przeprowadzi głosowanie internetowe na ww. profilu. 
4.    Kandydat z największą liczbą głosów otrzyma wyróżnienie. Za głos oddany na kandydata uznaje się zaznaczenie „Lubię to” pod zdjęciem kandydata. 
5.    Internetowe głosowanie za pośrednictwem Facebooka trwać będzie od momentu prezentacji kandydatów na profilu do 3 czerwca 2019 r. do godziny 20.00. 
6.    Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionemu w głosowaniu internetowym odbędzie się w sposób uroczysty.
7.    Nagrodami w konkursie są bony na sprzęt elektroniczny.


V Uwagi dodatkowe

1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez organizatora konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem biuletynu „Przegląd Powiatowy”, strony internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz na Facebooku powiatu wrzesińskiego. 

3. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

4. Wybór laureatów przez kapitułę jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia danej kategorii konkursu.

6. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

7. Informacji w sprawie konkursu udziela Mateusz Maserak, Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 45 07. 

 

* od roku szkolnego 2019/2020 klasy VI-VIII (gimnazja zostaną wygaszone)

 

« wstecz

Newsletter