Konferencja „Srebrne na złote”

Niedawno w Pałczynie odbyła się konferencja „Srebrne na złote” poświęcona m.in. zagadnieniom gospodarki senioralnej. Temat przedstawili prof. Grażyna Krzymieniewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dr Rafał Iwański z Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Srebrna gospodarka to system gospodarczy zorientowany na dostosowanie sfer wytwarzania, dystrybucji dóbr i usług do potrzeb starzejącej się populacji. Z danych GUS wynika, że w województwie wielkopolskim w roku 2018 osób w wieku poprodukcyjnym w mieście będzie około 400 000, a na wsi 250 000. Konsekwencjami starzenia się społeczeństwa są m.in.: wzrost zapotrzebowania na usługi opieki społecznej i sektora zdrowia, zmiany w konsumpcji, zapotrzebowanie na edukację społeczną, konieczność zmiany sposobów finansowania wydatków publicznych i zmiana struktury inwestycji.
Srebrna gospodarka to dla starzejącej się Europy szansa zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki poprzez produkcję dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Branżami srebrnej gospodarki, które mogą przynosić znaczne dochody są m.in. technologie informacyjne IT, lecznictwo, adaptacja mieszkań, dziedziny gerontologiczne, technologie wspierające słuch i wzrok, protetykę i ortopedię, edukacja i kultura jako odpowiedź na chęć rozwoju i zagospodarowania czasu wolnego, wypoczynek, podróże, kultura, komunikacja i rozrywka, ubezpieczenia odnoszące się głównie do form ryzyka typowych dla starszych osób czy usługi finansowe zwłaszcza w dziedzinie zachowania majątku i zapobiegania utracie oszczędności.
Dla mieszkańców wsi proponuje się tzw. gospodarstwa opiekuńcze, nazywane inaczej rolnictwem społecznym. Mają one za zadanie łączenie usług opieki dziennej lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej i hodowli. Rolnictwo społeczne ma wiele zalet. Rolnicy pozyskują nowe źródło dochodu. Członkowie gospodarstwa rolnego, zwłaszcza kobiety w wieku 45+, mogą aktywizować się zawodowo. Społeczność lokalna otrzymuje możliwość korzystania z usług opiekuńczych na obszarach wiejskich. Senior wymagający wsparcia ma zaspokojone codzienne potrzeby życiowe, utrzymuje w dalszym ciągu kontakty społeczne. W celu realizacji założeń gospodarki senioralnej tworzone są tzw. klastry usług senioralnych.
W Wielkopolsce funkcjonuje Wielkopolski Klaster Seniora. Jest to dobrowolne porozumienie przedsiębiorstw, właścicieli gruntów, instytucji finansowych, instytucji kościelnych, instytutów badawczych, szkół, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych oraz osób fizycznych zainteresowanych realizacją gospodarki senioralnej. Podczas konferencji w Pałczynie omówiono także potrzeby mieszkaniowe seniorów, które zostaną przedstawione w następnym wydaniu Przeglądu Powiatowego.

Aleksandra Głowacka

« wstecz

Newsletter