Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2018
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2018 r.


w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym we Wrześni

 Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 4b ust. 1-6  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym we Wrześni, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.
§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Regulamin funkcjonowania

Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Starostwie Powiatowym we Wrześni

 

§ 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.
§ 2. Celem monitoringu wizyjnego jest:
a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
b) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
c) ochrona mienia.
§ 3. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Starostwo Powiatowe we Wrześni.
§ 4. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz tereny położone wokół nich znajdujące się we Wrześni przy:
a) ul. Chopina 10,
b) ul. 3-go Maja 3.
§ 5. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, palarni oraz pomieszczeń socjalnych.
§ 6. System monitoringu wizyjnego składa się z:
a) kamer rejestrujących obraz,
b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym,
c) stacji monitorowania umożliwiających podgląd rejestrowanego obrazu.
§ 7. Urządzenia rejestrujące oraz stacje monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynków Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz ul. 3-go
Maja 3.
§ 8.  Monitoring funkcjonuje całodobowo, rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy,
a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.
§ 9. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.
§ 10. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce "Monitoring" zamieszcza się klauzulę o następującej treści:
"Starostwo Powiatowe we Wrześni prowadzi monitoring wizyjny budynków oraz terenów wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
Administratorem systemu monitoringu jest Starostwo Powiatowe we Wrześni. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 61 640 44 23.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego."
§ 11. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Starostwa Powiatowego we Wrześni, Starosta Wrzesiński, Wicestarosta Wrzesiński, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg oraz pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Starostwem Powiatowym we Wrześni. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.
§ 12. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
§ 13. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Starosty Wrzesińskiego.
§ 14. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Starosty Wrzesińskiego z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
§ 15. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest
w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
§ 16. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
§ 17. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii,
b) okres, którego dotyczy nagranie,
c) źródło nagrania, np. kamera nr .......,
d) datę wykonania kopii,
e) dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
f) w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,
g) w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.
§ 18. Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce "Monitoring" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.
 


 

Pliki do pobrania

Newsletter