XXII sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

Radni obradowali 28 września w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczących Rady i Zarządu z działań i prac w okresie międzysesyjnym, przystąpiono do rozpatrywania uchwał.

Konieczne było dokonanie zmian związanych z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim”, którego współfinansowanie pochodzi z funduszy unijnych. Zmiany dotyczą wydłużenia realizacji zadania do końca 2022 roku, wprowadzeniu nowego zadania związanego z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa i zwiększenia wartości projektu. Radni jednomyślnie poparli uchwałę.

Radni rozpatrzyli petycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej w Marzeninie, złożoną przez sołtysa. Koszt przebudowy blisko kilometrowego odcinka, która uwzględniałaby modernizację jezdni i powstanie chodnika po jednej jej stronie, wyniósłby 2,3 mln zł. Druga petycja dotyczyła przebudowy drogi powiatowej między Kokoszkami a Podstolicami i naprawy przepustu drogowego w Gąsiorowie. W piśmie skierowanym do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wskazano m.in. na znaczne pogorszenie się stanu drogi za sprawą wzmożonego ruchu pojazdów dostarczających materiały na pobliską budowę elektrowni wiatrowych. Komisja ustaliła, że przed rozpoczęciem tej inwestycji wykonano inwentaryzację drogi powiatowej, która zostanie powtórzona po jej zakończeniu, a naprawa wszelkich uszkodzeń będzie wykonana na koszt firmy realizującej budowę elektrowni. Obie petycje zostały uznane za zasadne.

Podczas sesji wprowadzona została porządkująca zmiana w Statucie Powiatu Wrzesińskiego związana z wyodrębnieniem Bursy Międzyszkolnej ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Aktualnie Bursa Międzyszkolna jest odrębną jednostką organizacyjną posiadającą dwie lokalizacje – przy ulicy Kaliskiej oraz przy ulicy Słowackiego we Wrześni. Rada powiatu nie miała zastrzeżeń.

Wśród podjętych uchwał znalazła się też ta dotycząca rocznego programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi, której najważniejszym aspektem jest zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. Uchwalenie programu współpracy jest obowiązkiem ustawowym. Z możliwości konsultacji propozycji programu skorzystała jedna organizacja pozarządowa. Uchwałę podjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Na posiedzeniu poruszone zostały również sprawy budżetowe. Zdecydowano o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie niecałych 3,5 mln zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania związanego z budową i wyposażeniem Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie unijne, środki mogą być przekazywane w formie refundacji po zakończeniu projektu. Spłata kredytu nastąpi więc niezwłocznie po otrzymaniu środków unijnych. Przy podejmowaniu uchwały wstrzymało się sześcioro radnych.

W tegorocznym budżecie zaplanowano dwie wpłaty dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsza w wysokości 24 tys. zł ma stanowić dofinansowanie zakupu symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego. Całkowita wartość takiego symulatora to prawie 78 tys. zł – pozostała kwota ma pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Druga wpłata przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu przyczepy ciężarowej – powiat pokryje ok. 15% wartości tego zadania (w sumie nieco ponad 14 tys. zł). Pozostałe środki również przekaże WFOŚiGW.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaś dodano m.in. zapis o wykonaniu dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej między Kołaczkowem a Zielińcem na kwotę 60 tys. zł. Środki na zadanie, które pierwotnie planowane było do realizacji w 2020 roku, mają zostać przekazane powiatowi przez gminę Kołaczkowo jako dotacja.

Klara Skrzypczyk

 

 • IMG_0100
 • IMG_0103
 • IMG_0105
 • IMG_0107
 • IMG_0110
 • IMG_0116
 • IMG_0120
 • IMG_0122
 • IMG_0123
 • IMG_0126
 • IMG_0131
 • IMG_0138
 • IMG_0142
 • IMG_0145
 • IMG_0149
 • IMG_0151
 • IMG_0153
 • IMG_0156
 • IMG_0164

 

Nowy numer "Przeglądu Powiatowego"

W nowym numerze „Przeglądu powiatowego” m.in. o nowym placu rekreacyjno-rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół im. J. Korczaka, wyróżnieniach z LOK-u, rozstrzygnięciu konkursu „Żniwa w obiektywie”, sukcesie młodych piłkarzy z Kołaczkowa, konkursie ofert dla organizacji pozarządowych, a także wycieczce do lasu i wiele więcej. Zachęcamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

 

Nagrody wręczone

W czwartek 24 września w Starostwie Powiatowym we Wrześni odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Żniwa w obiektywie”. Nagrodzone zdjęcia można oglądać na wystawie przy pochylni dla niepełnosprawnych od strony parkingu urzędu.

Mieszkańcy powiatu zgłaszali do konkursu fotografie w jednej z trzech kategorii: krajobraz, maszyny i sprzęt rolniczy oraz praca na roli. Komisja konkursowa wybrała laureatów oraz wyróżnionych, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego”.  Podczas czwartkowego spotkania ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem w sali konferencyjnej starostwa autorzy nagrodzonych zdjęć opowiadali o kulisach ich powstania oraz swoim hobby, jakim jest fotografia. Każdy z nich otrzymał zestaw gadżetów powiatowych, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę, którą był bon na zakup sprzętu AGD/RTV.

Tego dnia uruchomiona została również wystawa przedstawiająca zwycięskie fotografie w konkursie „Żniwa w obiektywie”. Znajduje się ona na parkingu Starostwa Powiatowego we Wrześni, na który można wejść od strony ul. Chopina lub ul. 3 Maja. Zachęcamy do oglądania!

Mateusz Maserak

 

 • Podsumowanie konkursu
 • Podsumowanie konkursu

 

Czas na przemysł przyszłości

W powołanej właśnie Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości, która ma wspierać transformację cyfrową, zasiedli ludzie nauki, przemysłu, biznesu i samorządu. Jednym z członków tego szacownego grona jest Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Akty powołania do rady wręczono 21 września podczas uroczystej inauguracji z udziałem wiceministra rozwoju Krzysztofa Mazura, wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. W skład tego nowego tworu weszło 19 osób, które reprezentują uczelnie, przedsiębiorstwa, firmy czy jednostki samorządu terytorialnego. Zaproszenie Tomasza Mackiewicza do składu rady świadczy o tym, że CBiRNT staje się coraz istotniejszym graczem w świecie innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań.

O znaczeniu inicjatywy mówił gospodarz wydarzenia, prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty. – Ostatnie trzy miesiące wykazały, że świat zmienił się zupełnie. Pandemia która spowodowała dystansowanie społeczne, wymaga nowych rozwiązań, nowych mechanizmów, nowego również podejścia do biznesu – zaznaczył na początku wystąpienia. Opowiadał również o misji kierowanej przez niego fundacji, którą jest wspieranie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Nowo powołana rada ma przy tym działać, by to zadanie było realizowane jak najlepiej i najefektywniej – budować i reprezentować wizję zmian, identyfikować trendy w transformacji, inicjować działania wspierające transformację, określać potrzeby jej wsparcia, wskazywać kierunki potrzebnych zmian. – Liczę, że potencjał, który państwo reprezentują, w sposób bardzo konkretny przełoży się na efekty, które rzeczywiście pozwolą nam tworzyć przemysł przyszłości – mówił Soldaty.

Pierwotnie w inauguracji miała wziąć udział wicepremier Jadwiga Emilewicz. Mimo fizycznej nieobecności, wicepremier za pośrednictwem nagrania wideo wyraziła radość z inicjatywy i nadzieję, że regionalne rady powstaną w kolejnych województwach. Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że w kilku kolejnych latach wychodzenia z kryzysu, celem w polskiej gospodarce jest nie tylko utrzymanie firm i miejsc pracy, ale i pobudzenie produktywności dzięki automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, czemu sprzyjać będą środki unijne.

Pandemia koronawirusa jest tylko jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką. Zgodnie z aktualnymi trendami demograficznymi szacuje się, jak mówił wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, że do 2030 roku w przemyśle będzie brakowało 2 mln pracowników. Odpowiedzią na te trudności może być właśnie zwiększenie automatyzacji w produkcji. Istotne jest również, by zaangażowani w rozwój gospodarczy umieli ze sobą współpracować.

W przyszłościowym podejściu do przemysłu niezwykle ważne jest kształcenie pracowników i przygotowywanie ich do warunków dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Ten aspekt współpracy edukacji i biznesu podkreślał kierownik CBiRNT Tomasz Mackiewicz podczas dyskusji na temat cyfrowej reorganizacji gospodarki w dobie pandemii, która towarzyszyła inauguracji. Obok Mackiewicza w panelu wzięli udział Krzysztof Mazur, Andrzej Soldaty oraz prezes zarządu Lubawa S.A. Marcin Kubica. Ten ostatni zwrócił uwagę na to, że w edukowaniu kluczową rolę pełni sam edukator, który mając odpowiednie kwalifikacje związane z automatyką czy mechaniką, woli wybrać dobrze płatne stanowisko w prywatnej firmie niż zawód nauczyciela wynagradzany skromną pensją. Potrzeba więc systemowych rozwiązań, dzięki którym polska gospodarka będzie mogła powoli doganiać światowych liderów. Niewątpliwie Wielkopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma zatem nad czym pracować.

Klara Skrzypczyk

 • Starosta wrzesiński, marszałek województwa wielkopolskiego oraz kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
 • Podczas dyskusji panelowej
 • Podczas dyskusji panelowej
 • W trakcie inauguracji Wielkopolskiej Regionalnej Rad Przemysłu Przyszłości

 

Dziękowali za plony

Tegoroczne Dożynki Powiatowe we względu na epidemię odbyły się w formie dziękczynnej mszy świętej, która sprawowana była w niedzielę 20 września w kościele farnym we Wrześni. 

W skromnej uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji oraz rolnicy. Mszę dożynkową odprawił proboszcz fary ks. Mieczysław Kozłowski. W kazaniu zwrócił uwagę na to, że choć forma uprawy roli zmieniła się dzięki nowoczesnym maszynom, to nadal jest to ciężka praca, często przez całą dobę. Wykonane z kłosów wieńce powiatu wrzesińskiego oraz gminy Kołaczkowo nieśli członkowie Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, natomiast koronę żniwną gminy Miłosław tamtejsza delegacja ubrana w barwne ludowe stroje. Zgodnie z tradycją święta plonów w darach zaniesiono chleb – symbol ciężkiej pracy rolników, a zarazem radości i dostatku po skończonych żniwach. Mszę dożynkową swoim śpiewem uświetnił Chór Camerata, którego członkowie wykonywali pieśni i utwory związane z dziękczynieniem za plony.

Mateusz Maserak

 • Msza święta w kościele farnym
 • Msza święta w kościele farnym
 • Msza święta w kościele farnym
 • Msza święta w kościele farnym
 • Msza święta w kościele farnym
 • Msza święta w kościele farnym
 • Msza święta w kościele farnym

 

Grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej

 • Informacja o grancie

 

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Bezpłatne szkolenie online „Sukcesja firm – planowanie spadkowe, ochrona majątku przedsiębiorcy”

Kancelaria Prawna „Vertex Securing” i „ACCESS Szkolenia” zapraszają na bezpłatne szkolenie online.

Termin: 05 października 2020 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 – 20:00.

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem. Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest uprzednia rejestracja. Ilość miejsc jest ograniczona. W celu dokonania rejestracji prosimy Państwa o przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@vertex.org.pl wraz z informacjami:

 1. Imię i nazwisko uczestnika
 2. Termin szkolenia, na który Państwo się zgłaszają
 3. Numer telefonu (opcjonalnie)
 4. Numer NIP przedsiębiorstwa z którym uczestnik jest związany
 5. Pełniona przez uczestnika funkcja w przedsiębiorstwie (właściciel, udziałowiec, wspólnik itp.)

W trakcie szkolenia odpowiemy sobie między innymi na pytania:

 • Jakie będą losy firmy w przypadku nagłej, przedwczesnej śmierci właściciela albo wspólników?
 • Kto przejmie firmę po moim przejściu na emeryturę?
 • Jak wykorzystać prawo spadkowe z korzyścią dla siebie, aby istnienie firmy nie zostało zagrożone, kiedy umrze właściciel lub współwłaściciel?
 • Jak duże byłyby długi spadkowe i kto byłby zobowiązany do ich zapłaty (rozliczenia podatku, umowy kredytowe, wynagrodzenia i odprawy pracowników)?
 • Jak rodzina poradziłaby sobie z utrzymaniem albo odbudową firmy po mojej śmierci?

Program szkolenia:

 1. Sukcesja Jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych – zagrożenia i rozwiązania – czas trwania: 25min
 2. Sukcesja Spółki  z o.o. – jak najlepiej zabezpieczyć spółkę na wypadek śmierci udziałowca – czas trwania: 25 min
 3. Przerwa – 15 min
 4. Sukcesja Spółek Jawnych i Komandytowych – problemy często napotykane w praktyce – czas trwania 25 min
 5. Czas na pytania ze strony uczestników – czas trwania 25 min

 Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.


 

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Noc Zawodowców to inicjatywa, która od 3 lat gości w Wielkopolsce i z entuzjazmem wpisała się
w przestrzeń wielkopolskiego środowiska szkół kształcących w zawodach i pracodawców, będąc jednym z najważniejszych wydarzeń Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Poznaniu
– jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.

Tegoroczna Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów” to wydarzenie
on-line, które angażuje młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, ich rodziców, pracodawców, rzemieślników, doradców zawodowych, nauczycieli kształcących w zawodach oraz wszystkich, których interesuje tematyka związana z edukacją i rynkiem pracy.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu.

Startujemy on-line w piątek 2. października 2020 roku o godzinie 17:00.

Szczegóły i program wydarzenia na stronie: www.noczawodowcow.pl

Zapraszamy!