Rusza nabór wniosków o wsparcie z PROW 2007-2013

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i zmiany w dotyczących go rozporządzeniach ogłoszono na konferencji, 19 lipca w Warszawie.

Uczestniczyli w niej Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, oraz Tomasz Kołodziej prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialnej za wdrażanie PROW 2007-2013. Minister zaznaczył, że gotowe są znowelizowane  rozporządzenia dotyczące działań: Ułatwianie startu młodym rolnikom, Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Renty strukturalne oraz Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

W działaniu  Renty strukturalne objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późn. zm.) celem nowelizacji rozporządzenia jest zwiększenie wpływu tego instrumentu na poprawę struktury gospodarstw rolnych, przyczyniając się do bardziej racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków Programu, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności zabezpieczenia interesów finansowych Unii Europejskiej.

Zmiany dotyczą m.in.:

1. wydłużenia terminu na przekazanie gospodarstwa rolnego do 9 miesięcy od dnia otrzymania  postanowienia;

2. wprowadzenia nowej definicji następcy, gdzie następca to osoba przejmująca gospodarstwo rolne, która rozpoczyna działalność rolniczą po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną i której do dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej zostanie przyznana pomoc w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom;

3. wprowadzenia nowych minimalnych wielkości powierzchni użytków rolnych wymaganych do przekazania w zamian za rentę strukturalną, gdzie minimalna powierzchnia przekazanych użytków rolnych będzie wynosić 6 ha albo 3 ha w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim, przy czym powierzchnia gospodarstwa, które powstanie po przejęciu gruntów (docelowego) nie będzie mogła być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie 10,15 ha), a jeśli gospodarstwo o powierzchni większej niż 10 ha przekazywane jest na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, wielkość gospodarstwa docelowego będzie musiała być większa co najmniej o 10% od gospodarstwa przekazywanego.

4. sposobu przekazania gospodarstwa rolnego, gdzie przekazanie może nastąpić przez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości:
• na rzecz następcy, przy czym co do zasady powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego następcy po przekazaniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju albo
• na powiększenie jednego gospodarstwa rolnego,

5. wprowadzenia możliwości uzupełniania przez następcę niektórych warunków w terminie późniejszym, tj. jeżeli na dzień przekazania gospodarstwa rolnego:
• następca nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych w zakresie wykształcenia oraz
• w przypadku, gdy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego następcy gospodarstwa rolnego jest mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju,
• warunki te będą mogły być spełnione w terminie 3 lat (który określony jest w przepisach dotyczących działania Ułatwianie startu młodym rolnikom);

6. wprowadzenia zobowiązania następcy do przedłożenia kopii planu rozwoju przejmowanego gospodarstwa, o którym mowa w przepisach w sprawie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom;

7. wprowadzenia stałej wysokości renty strukturalnej, tj. 1 013 zł.
Wysokość renty strukturalnej może być powiększona o:
• 676 zł (jako dodatek dla małżonka),
• 102 zł (w przypadku przekazania osobie w wieku poniżej 40 lat gospodarstwa rolnego  o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha);

8. miejsca składania wniosków. Wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. W przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, za powiat, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się ten powiat, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa;

9. zasad kolejności przyznawania rent strukturalnych, renty będą przyznawane w danym województwie według kolejności ustalonej przez podmiot wdrażający przy zastosowaniu kryteriów wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej;

10. wprowadzenie kryteriów i zasad wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej, na podstawie których poszczególnym wnioskom będą przydzielane punkty, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania renty strukturalnej w danym województwie. Kryteria to:
• powierzchnia użytków rolnych, zadeklarowanych do przekazania, wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego;
• powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcy;
• przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz osoby fizycznej poniżej 40. roku życia;
• przekazanie następcy gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych większej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

Zgodnie z przyjętym planem ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o przyznanie Rent strukturalnych zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim oraz w serwisie internetowym ARiMR (www.arimr.gov.pl) do 30 lipca. ARiMR będzie przyjmowała wnioski od 1 do 10 września O przyznawaniu pomocy na pewno nie będzie decydowała kolejność złożenia wniosku, ale liczba punktów rankingowych. Najwyżej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekażą następcom największą powierzchnię użytków rolnych lub nowo powstałe gospodarstwo będzie miało największą powierzchnię.

ARIMR zapowiada, że ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w zakresie działania Ułatwiania startu młodym rolnikom zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim oraz w serwisie internetowym ARiMR (www.arimr.gov.pl) 2 sierpnia. ARiMR będzie przyjmowała wnioski od 17 sierpnia. Do wykorzystania w tegorocznym naborze wniosków na to działanie jest około 387 mln zł.  Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej również zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim oraz w serwisie internetowym ARiMR (www.arimr.gov.pl) 9 sierpnia. ARiMR będzie przyjmowała wnioski od 24 sierpnia. W tegorocznym naborze wniosków przewidziano do rozdzielenia, wśród rolników chcących rozszerzyć zakres swojej działalności, około 338 mln zł.

 

Powiatowe Biuro ARiMR we Wrześni

« wstecz

Newsletter