REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

I. Cele Konkursu

Cel główny:

Włączenie mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego oraz budzenie świadomości na temat tego, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

 

Cele szczegółowe:

·         propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,

·         promowanie akcji ekologicznych,

·         zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,

·         propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,

·         rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

·         kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,

·         integracja mieszkańców.

 

II. Organizatorzy

·         Starostwo Powiatowe we Wrześni

 

III. Założenia organizacyjne

·         Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony podczas Niedzieli z powiatem w dniu 4 czerwca 2023 roku we Wrześni.

·         Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich bez względu na wiek, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie.

·         Uczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej będą odpowiadać na zadawane pytania.

·         Do każdego pytania będą wskazane trzy odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

·         Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje nagrodę w postaci paczki nasion roślin przyjaznych pszczołom.

·         Regulamin dostępny jest w dniu Niedzieli z powiatem na stoisku, na którym odbywa się Konkurs Ekologiczny.

Newsletter