Powiatowy Program Wspierania Edukacji

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 203/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. uchwaliła Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

Ze względu na rosnące aspiracje edukacyjne młodzieży, i fakt, iż nie zawsze mogą oni podążać wymarzoną ścieżką edukacyjną, rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia (ze względu na różnorakie bariery, na jakie natrafia już na poziomie edukacji obowiązkowej), powiat wrzesiński stworzył Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. 

Główny cel programu stanowi wsparcie młodzieży z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, a także wspomaganie ich rozwoju m.in. poprzez stymulowanie aktywności twórczej oraz rozbudzanie aspiracji edukacyjnych młodzieży. Istotne jest także objęcie wsparciem zdolnych i pracowitych uczniów oraz studentów osiągających znaczące sukcesy, promujących powiat wrzesiński w Polsce i za granicą.

Założenia programu realizowane będą w formie pomocy materialnej: stypendia edukacyjne, motywacyjne oraz stypendia TALENT.

O stypendium edukacyjne mogą się ubiegać uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki (co najmniej 4,5), jednakże ze względu na trudną sytuację rodzinną/materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.

Jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane jest w dwóch kategoriach:

  1. za osiągnięcia naukowe,
  2. za osiągnięcia artystyczne.

Otrzymują je uzdolnieni uczniowie, którzy w szkole, dla której Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub artystycznej, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

Stypendium TALENT przyznawane jest w ostatnim roku nauki uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, którzy swoim talentem, pracą i pasją podczas całego cyklu edukacji, osiągali znaczące sukcesy edukacyjne, artystyczne i sportowe, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się w uchwale nr 204/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego  z dnia 6 lipca 2017 r.

Treść ww. uchwały oraz druki stosownych wniosków są dostępne do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, na stronach internetowych powiatu wrzesińskiego (www.wrzesnia.powiat.pl) oraz w sekretariatach szkół. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrześni (tel. 640 44 14).