Powiatowy Program Wspierania Edukacji

Rada Powiatu we Wrześni uchwaliła Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

 

Ze względu na rosnące aspiracje edukacyjne młodych Polaków oraz fakt, iż nie zawsze młodzież może podążać wymarzoną ścieżką edukacyjną, rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia (ze względu na różnorakie bariery, na jakie natrafia już na poziomie edukacji obowiązkowej), powiat wrzesiński stworzył Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. 

 

Główny cel programu stanowi wsparcie młodzieży z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, a także wspomaganie ich rozwoju m.in. poprzez stymulowanie aktywności twórczej oraz rozbudzanie aspiracji edukacyjnych młodzieży. Istotne jest także objęcie wsparciem zdolnych i pracowitych uczniów oraz studentów osiągających znaczące sukcesy, promujących powiat wrzesiński w Polsce i za granicą.

 

Ważnym elementem programu będzie podnoszenie jakości kształcenia w szkołach poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów szkół do poszerzenia oferty edukacyjnej, rozwijającej indywidualne potrzeby i zainteresowania uczniów. Oznacza to zachęcanie do rozwijania warsztatu pracy, podejmowania nowych form działalności, a także zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

 

Założenia programu realizowane będą w formie:

 

  • pomocy materialnej: stypendia edukacyjno-socjalne, edukacyjno-motywacyjne, TALENT,
  • zajęć pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych, wspierających edukację uzdolnionej młodzieży,
  • doradztwa zawodowego oraz opieki pedagogiczno-psychologicznej. 

Stypendium edukacyjno-socjalne przeznaczone jest dla uzdolnionych osób (średnia co najmniej 4,5) w wieku od 14-25 lat, osiągających znaczące sukcesy w dziedzinie artystycznej, naukowej lub sportowej i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O ten rodzaj pomocy stypendialnej, przyznawanej na rok szkolny/akademicki, ubiegać mogą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym.

 

Adresatami jednorazowego stypendium edukacyjno-motywacyjnego za osiągnięcia naukowe i artystyczne są uczniowie szkół, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym i którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub kulturalno-artystycznej – zwłaszcza laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad krajowych i międzynarodowych.

 

Adresata jednorazowego stypendium TALENT są uczniowie w ostatnim roku nauki, którzy swoją pracą, pasją i talentem osiągali spektakularne sukcesy w różnych obszarach, szkolnych i pozaszkolnych.

 

Dużym problemem w dostępie do edukacji obowiązkowej są dysproporcje w dostępie do zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań, w promowaniu uczniów zdolnych, udzielaniu pomocy uczniom z trudnościami w nauce, w działaniach profilaktycznych i związanych z wyborem zawodu. Potrzeby w zakresie zajęć pozalekcyjnych dotyczą głównie: wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów dojeżdżających do szkół, z rodzin ubogich (bezrobotnych), niepełnosprawnych, uzdolnionych, a także objęcia opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz uczniów z problemami w nauce, wymagających wsparcia w przygotowaniu do funkcjonowania w grupie społecznej i do przyszłego zatrudnienia.

 

Program umożliwia ubieganie się dyrektorów szkół i nauczycieli o granty na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, realizujących potrzeby edukacyjne uczniów oraz zmniejszających dysproporcje w dostępie do edukacji młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, zagrożonych.

 

Szczegółowe informacje o Programie wraz z regulaminami przyznawania wsparcia w poszczególnych kategoriach znajdują się w Uchwale nr 217/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

 

Treść ww. uchwały oraz druki stosownych wniosków są dostępne do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, na stronach internetowych powiatu wrzesińskiego (www.wrzesnia.powiat.pl) oraz w sekretariatach szkół. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni (tel. 061 640 44 38, 640 44 14).

 

Newsletter