Nazwa Działania: 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

W ramach tego działania w latach 2004-2006 powiat wrzesiński zrealizował 6 projektów na łączną kwotę 2 248 040 zł. Stypendia otrzymało 1 529 uczniów i 161 studentów z powiatu wrzesińskiego.