Program ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 oraz Prognoza oddziaływania na środowisko

Program ochrony środowiska

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zatwierdzonego uchwałą nr 223/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.11.2013 r.

Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesińskiego

Plany Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesińskiego do pobrania w plikach PDF:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego

Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.

stanowi załącznik do Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego - Uchwała nr 197/XXXI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego”.

Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Powiat zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

Rozpoczynamy realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2011”, z którego mogą skorzystać mieszkańcy naszego powiatu pod warunkiem:

  1. lokalizacji nieruchomości na terenie naszego powiatu;
  2. zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni;
  3. złożenia wypełnionego wniosku do miejscowego Urzędu Gminy.

W ramach tego programu finansujemy 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu.

Demontaż będzie wykonywała firma wyłoniona przez nas w przetargu nieograniczonym.
Nie ma możliwości, aby mieszkańcy dostawali pieniądze na te prace.
Program finansowany jest z budżetu powiatu, gmin Września, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Kołaczkowo oraz z WFOŚiGW w Poznaniu.
Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2011 r. 

Regulamin finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2011 r. - Uchwała nr 99 / 2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10.05.2011 r.

Do pobrania: