REGULAMIN


II Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego


I. ORGANIZATORZY
1.Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
2.Starostwo Powiatowe we Wrześni
3.Stowarzyszenie „Promyk”

II. CEL IMPREZY
1.Upamiętnienie 98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
2.Poznanie historii Powstania Wielkopolskiego.
3.Promocja biegania jako formy aktywności sportowej.
4.Promocja Wrześni / powiatu wrzesińskiego jako miejsc przyjaznych dla biegaczy.
5.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
6.Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
7.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

III. TERMIN I MIEJSCE, BIURO ZAWODÓW
Zawody odbędą się 11 grudnia 2016 r. we Wrześni.
Biuro zawodów: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.

Do dyspozycji zawodników w dniu zawodów:
-szatnia damska,
-szatnia męska,
-prysznice,
-depozyt.

Wydawanie depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

IV. DYSTANS I START
- BIEG IM. BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – BIEGI DZIECIĘCE:
a) szkoły podstawowe (biegi klas I-II, III-IV, V-VI), dystans od ok.150-400 m, start godz. 14.30
b) gimnazja, dystans ok. 800 m, start godz. 14.40
c) szkoły ponadgimnazjalne, dystans ok. 1 km, start godz. 14.50
Biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul.Koszarowa 12.

- BIEG IM. BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – „POWSTAŃCZA 10”, dystans 10 km, start godz. 13.00 (limit na pokonanie trasy 90 minut)
Miejsce startu: ul. Warszawska
Meta biegu: ul. Koszarowa
Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów – oficjalnym czasem jest czas brutto.
Na odcinku „Biuro Zawodów – START, ul.Warszawska” kursować będzie autobus dla zawodników (wejście do autobusu na podstawie nr.startowego) – ostatni kurs o godz.12.30.

V. UCZESTNICTWO

Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10”
- uczestnikiem biegu może być tylko osoba pełnoletnia
- podczas weryfikacji danych w biurze zawodów uczestnik musi okazać dowód tożsamości
- udział w zawodach jest możliwy tylko po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu imprezy

Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „BIEGI DZIECIĘCE”
- uczestnikiem biegu może być uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej
- podczas weryfikacji danych w biurze zawodów wymagane jest oświadczenie o zapoznaniu
się i akceptacji regulaminu imprezy podpisane przez opiekuna prawnego uczestnika

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.wrzesnia.powiat.pl/bieg

Zgłoszenie uznaje się za kompletne, gdy zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zostanie przekazana darowizna/opłata startowa na wskazane konto bankowe (w biegach dziecięcych nie ma opłaty startowej).

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 27 listopada 2016 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
W DNIU ZAWODÓW ORGANIZATOR NIE BĘDZIE PROWADZIĆ DODATKOWYCH ZAPISÓW. Zgłoszenie można również wypełnić w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul.Chopina 10, w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni (I piętro – pok. 104).

Limit zgłoszonych zawodników wynosi:
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10” – 400 osób
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – BIEGI DZIECIĘCE – 300 osób

VII. OPŁATA STARTOWA / DAROWIZNA

- Do 13.11.2016 r. :
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10” – 25,00 zł
- Do 27.11.2016 r.:
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10” 35,00 zł

Biegi Dziecięce – BRAK OPŁATY STARTOWEJ.

Opłatę startową/darowiznę należy uiścić na konto bankowe:

Stowarzyszenie Promyk
ul. Chopina 9
62-300 Września
04 9681 0002 0021 6531 0018 8323

W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna/opłata startowa + imię, nazwisko, datę urodzenia np. „Darowizna/opłata startowa - Jan Kowalski, 01.01.1950”

System zatwierdza darowiznę/opłatę startową zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym odbiorcy.

VIII. PROGRAM MINUTOWY

11.12.2016r. :

9:00 – 12:00 – Weryfikacja uczestników (Biuro Zawodów- „Powstańcza 10”),
9:00 – 14:00 - Weryfikacja uczestników (Biuro Zawodów – „Biegi Dziecięce”)
12:45 - Ceremonia otwarcia i oddanie hołdu Bohaterom Powstania Wielkopolskiego
13:00 - Start: Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego
– „POWSTAŃCZA 10”
13:30 – Spodziewany pierwszy zawodnik na mecie
14:30 - Start: Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – BIEGI DZIECIĘCE w nast. kolejności:
-szkoły podstawowe klasy I-II
-szkoły podstawowe klasy III-IV
-szkoły podstawowe klasy V-VI
-gimnazja
-szkoły ponadgimnazjalne
13:30 – 15:15 - Posiłek regeneracyjny
15:00 - Ceremonia zakończenia (podsumowanie, wręczenie nagród)

 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni w następujących kategoriach:

Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – POWSTAŃCZA „10”
- 1, 2, 3 miejsce w kat. OPEN kobiet i mężczyzn.
- zwycięzcy kategorii wiekowych wśród kobiet i mężczyzn: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 i więcej lat.
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – BIEGI DZIECIĘCE
- 1, 2, 3 miejsce w każdym biegu z podziałem na dziewczynki i chłopców

Klasyfikacja Szkół z terenu powiatu wrzesińskiego
- nagroda dla najbardziej licznej* reprezentacji szkoły z terenu powiatu wrzesińskiego, liczebność obliczana wg wzoru:


 

Warunkiem odebrania nagrody jest obecność nagrodzonego uczestnika biegu podczas ceremonii wręczania nagród.

X. KONTAKT

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września
– Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, I piętro – pok. 104,
tel. 61 640 44 72, e-mail: jacek.zielinski@wrzesnia.powiat.pl
www.wrzesnia.powiat.pl/bieg

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
tel. 61 640 09 96
e-mail: zsz2sek@op.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3.Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać przypięty z przodu numer startowy.
4.Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
5.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
6.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
8.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

 

  • Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

  • Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.