Regulamin konkursu „Lider wolontariatu”

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji powiatu wrzesińskiego i idei wolontariatu.

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiński.
 2. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel. 61 640 45 34, 61 640 44 98.
 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie według harmonogramu: 1) Zgłoszenia – od momentu ogłoszenia konkursu, tj. 2.11.2021 r. do 19.11.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zgłoszeń. 2) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10.12.2021 r.

II Cele konkursu

 1. Promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu.
 3. Zachęcanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywności i współpracy na rzecz szeroko rozumianego dobra społecznego.
 4. Prezentowanie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych wzorców postaw.

III Warunki uczestnictwa

 1. Kandydatów mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz opiekunowie wolontariatu młodzieżowego.
 2. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin i formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Starostwie Powiatowym we Wrześni: Biuro Obsługi Interesanta.
 4. Formularz zgłoszeniowy można przekazać Organizatorowi: 1) poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/pwrzesinski (decyduje data wpływu), 2) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września (decyduje data wpływu), 3) wysyłając go na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62- 300 Września (decyduje data wpływu).
 5. Do zgłoszenia kandydata wymagane jest dołączenie opinii o jego działalności społecznej z ostatnich dwóch lat potwierdzone przez organizację lub instytucję, w której kandydat prowadził działalność społeczną.
 6. Kandydat nie może być laureatem oraz wyróżnionym we wcześniejszych edycjach konkursu „Lider wolontariatu”.

IV Przebieg konkursu:

Oceny zgłoszeń dokona komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, której zadaniem będzie w szczególności:

 1. analiza formularzy zgłoszeniowych;
 2. ocena działalności społecznej według następujących kryteriów:
  1. zaangażowanie, systematyczność i ciągłość działania,
  2. odpowiadanie na potrzeby środowiska,
  3. efekty i skuteczność,
  4. wykazywanie się własną inicjatywą, kreatywnością, wnoszenie własnych pomysłów,
  5. partnerstwo, współpraca i angażowanie innych,
  6. kreatywność, pomysłowość, innowacyjność.
 3. Organizator zaprezentuje sylwetki kandydatów na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
 4. Organizator przeprowadzi głosowanie internetowe na ww. profilu.
 5. Kandydat z największą liczbą głosów otrzyma wyróżnienie. Za głos oddany na kandydata uznaje się zaznaczenie jednej z pozytywnych reakcji: „Lubię to”, „Super”, „Trzymaj się”, „Ha ha”, „Wow” pod zdjęciem kandydata.
 6. Czas internetowego głosowania za pośrednictwem facebookowego profilu ustali komisja konkursowa.
 7. Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionemu w głosowaniu internetowym odbędzie się do 20 grudnia. O terminie laureaci zostaną poinformowani z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe.

V Uwagi dodatkowe

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez organizatora konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w biuletynie „Przegląd Powiatowy”, na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
 3. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Wybór laureatów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 6. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 7. Informacji w sprawie konkursu udziela Mateusz Maserak, tel. 61 640 45 34 oraz Julia Sosna, tel. 61 640 44 98.
 • lider wolontariatu - PLAKAT 2021