Deklaracja dostępności

Powiat Wrzesiński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Wrzesińskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowano następujące problemy:

 • w strukturze serwisu znajduje się 147 podstron, które nie spełniają wytycznej WCAG 2.4.2 Tytuł strony (poziom A) w związku użyciem powtarzających się nazw podstron jak i nazw nie posiadających sensu poza kontekstem- nazwy podstron będą sukcesywnie indywidualizowane oraz uzupełniane,
 • w strukturze serwisu znajduje się 26 podstron, które nie spełniają wytycznej WCAG 1.3.1 Informacje i relacje (poziom A) w związku z występowaniem "udawanych" list numerowanych/nienumerowanych- listy będą sukcesywnie poprawiane. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-04. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Jakubowski, lukasz.jakubowski@wrzesnia.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 640 44 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Starostwo Powiatowe nie posiada parkingu dla klientów. Przy podległych ulicach znajduje się płatny parking miejski wraz z bezpłatnymi miejscami dla niepełnosprawnych.

Tylne wejście do budynku, od strony parkingu pracowniczego, znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Umożliwia on dostanie się do Wydziałów Nieruchomości oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz Kartograficznej, a także do Biura Obsługi Interesanta.

Starostwo Powiatowe nie posiada windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety dostosowane dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze, obok Biura Obsługi Interesanta.

Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw. Tłumacz dostępny jest w godzinach pracy urzędu w Biurze Obsługi Interesanta w głównym budynku starostwa przy ulicy Chopina 10. Pracownik urzędu za pośrednictwem tabletu połączy się z tłumaczem języka migowego, który będzie pośredniczył w komunikacji. Ponadto możliwe jest skorzystanie z usługi bez wychodzenia z domu, wystarczy posiadanie sprzetu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę internetową. W zakładce Kontakt pod odpowiednią ikoną, dostępny jest link do kontaktu z tłumaczem, który w imieniu klienta dzwoni do urzędu i załatwia sprawę za niego.