VIII Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego

  • Plakat VIII edycji Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego
  • Utrudnienia w ruchu

VIII Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego

REGULAMIN

I. Organizatorzy

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
2. Starostwo Powiatowe we Wrześni.
3. Stowarzyszenie Promyk.

II. Cel imprezy

1. Poznanie historii powstania wielkopolskiego.
2. Promocja biegania jako formy aktywności sportowej.
3. Promocja powiatu wrzesińskiego jako regionu przyjaznego dla biegaczy.
4. Integracja środowisk z różnych grup wiekowych.
5. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
6. Zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

III. Termin, miejsce oraz biuro zawodów

1. Zawody odbędą się w niedzielę 10.12.2023 r. we Wrześni.
2. Biuro zawodów: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.
3. Do dyspozycji zawodników w dniu zawodów będą:
   - szatnia damska,
   - szatnia męska,
   - prysznice,
   - depozyt (wydawanie depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego).

IV. Dystans, start i meta

1. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km.
2. Zawodnicy wystartują o godzinie 13:00.
3. Obowiązuje limit 90 minut na pokonanie trasy.
4. Miejsce startu: Września, ul. Warszawska.
5. Meta biegu: Września ul. Koszarowa.
6. Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów – oficjalnym czasem jest czas brutto.
7. Miejsce startu oddalone jest od biura zawodów o ok. 0,8 km.

V. Uczestnictwo

1. Prawo startu mają wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia (nieletni tylko za zgodą pisemną rodzica lub opiekuna), które odbiorą w biurze zawodów numer startowy i podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.
2. Podczas weryfikacji danych w biurze zawodów uczestnik musi okazać dowód tożsamości.
3. Udział w zawodach jest możliwy tylko po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu imprezy.

VI. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są pośrednictwem strony internetowej: time4run.com.pl.
2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, gdy zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zostanie przekazana darowizna/opłata startowa.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do piątku 1.12.2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
4. W dniu zawodów organizator nie będzie prowadzić dodatkowych zapisów.
5. Limit zgłoszonych zawodników wynosi: 300 osób.

VII. Opłata startowa/darowizna

1. Pakiet standard – 50,00 zł.
2. Pakiet standard wraz z koszulką – 70,00 zł.
3. Pakiet standard zawiera numer startowy, agrafki, bezzwrotny chip, bon żywnościowy, a po zakończeniu biegu pamiątkowy medal oraz wodę.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Opłatę startową należy wpłacać poprzez system płatności on-line PayU. Przekierowanie do bramki płatniczej nastąpi w trakcie zgłoszenia udziału w biegu. Podmiotem pośredniczącym w płatności jest:

T4R Marcin Chwiłkowski
Gutowo Małe
ul. Powidzka 17
62-300 Września

www.time4run.com.pl

6. System zatwierdza darowiznę/opłatę startową zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym odbiorcy.
7. Środki pochodzące z wpłat zostaną przekazane na rachunek bankowy Stowarzyszenia Promyk (ul. Chopina 9, 62-300 Września).

VIII. Program minutowy w dniu biegu

1. 9:00-12:00 – Weryfikacja uczestników (Biuro Zawodów – ul. Koszarowa).
2. 12:45 – Otwarcie zawodów (ul. Warszawska).
3. 13:00 – Start Biegu im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego (ul. Warszawska).
4. 13:30 – Spodziewany pierwszy zawodnik na mecie (ul. Koszarowa).
5. 13:30-15:00 – Posiłek regeneracyjny.
6. Około 14:45 – Ceremonia zakończenia (podsumowanie, wręczenie nagród).

IX. Klasyfikacja i nagrody

1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni w następujących kategoriach:
   a) 1, 2, 3 miejsce w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn.
   b) 1, 2, 3 miejsce w kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn:
      - 18-29 lat,
      - 30-39 lat,
      - 40-49 lat,
      - 50-59 lat,
      - 60-69 lat,
      - 70 lat i więcej.
   c) 1, 2, 3 miejsce w kategorii Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego kobiet i mężczyzn.
2. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.
3. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność nagrodzonego uczestnika biegu podczas ceremonii wręczania nagród.
4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

X. Kontakt

1. Starostwo Powiatowe we Wrześni
ul. Chopina 10, 62-300 Września
Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, I piętro – pok. 111,
tel. 61 640 44 31
e-mail: krzysztof.ciesielski@wrzesnia.powiat.pl
www.wrzesnia.powiat.pl/bieg

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
tel. 61 640 09 66
e-mail: zsz2sek@op.pl

XI. Postanowienia końcowe

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3. Impreza odbędzie się przy całkowici zamkniętym ruchu, zgodnie z planem zabezpieczenia opracowanym przez organizatora, uzgodnionym z Komendą Powiatową Policji we Wrześni.
4. Trasa biegu przed rozpoczęciem wydarzenia zostanie wyłączona z ruch drogowego o godz. 12.30 i sprawdzona przez patrol policji.
5. Podczas biegu zawodnicy muszą mieć przypięty z przodu numer startowy.
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

UWAGA!

• Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) organizatora informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Koszarowa 12, 62-300 Wrześni (zwani dalej „Administratorami”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań dotyczących organizowania biegu oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu, w tym zrealizowania związanych z nim działań promocyjnych.

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

8. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 869.

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.