Budowa boiska wielofunkcyjnego

Budowa hali przy PCEZ we Wrześni

 • baner projektu

Półtora miliona na rozbudowę PCEZ

Dokładnie 1 541 044,36 zł - takie dofinansowanie otrzymał powiat wrzesiński na realizację projektu pn. „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”. Projekt o całkowitej wartości 2 109 130,82 zł uzyskał dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2007-2013, Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego. Wśród wnioskodawców ubiegających się o jednoczesne wsparcie budowy lub rozbudowy szkoły oraz wyposażenia sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt edukacyjny, projekt powiatu wrzesińskiego uzyskał maksymalną ilość punktów.

Dzięki otrzymanej dotacji możliwe będzie poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej PCEZ o nowe kierunki kształcenia ustawicznego w zawodach budowlanych, co jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. W branży okołobudowlanej wciąż zapotrzebowanie przewyższa liczbę specjalistów – mówi Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Pracodawcy nadal planują przyjęcia w tym sektorze, głównie z powodu planowanych przez samorządy w Wielkopolsce inwestycji współfinansowanych ze środków UE i związanych z Euro 2012 - podkreśla. Popyt na wykwalifikowanych specjalistów wciąż zatem przewyższa ich podaż, a wykształcenie odpowiedniej kadry w zawodach budowlanych będzie wiązać się z przyciąganiem do naszego powiatu nowych firm, zachęcanych wyższą atrakcyjnością inwestycyjną, co przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy.

 • hala
  To wszystko będzie możliwe dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie inwestycji.
 • hala
  Uzyskana dotacja pozwoli na budowę nowej hali, w której zaprojektowano dwie pracownie: budowlaną i instalatorską.

Kolejne dwie pracownie: ciesielsko-stolarska i ogólnodydaktyczna powstaną w wyniku przebudowy części budynku warsztatowego PCEZ, do tej pory nieużytkowanej. Do powstałych pracowni zostanie zakupione także odpowiednie oprzyrządowanie. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy ze specjalistycznymi programami edukacyjnymi umożliwi wykorzystanie najnowszych technologii ICT. Ponadto wybudowana zostanie wiata magazynowa do przechowywania maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów.

 • hala

Uruchomione zostaną kursy i szkolenia zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracujących kierowanych przez zakłady pracy lub podejmujących dokształcanie z własnej inicjatywy – zaznacza Marek Dyba. Poszerzenie oferty edukacyjnej będzie widoczne także w przeprowadzanych egzaminach dla absolwentów szkół zawodowych w branży budowlanej potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w celu uzyskania dyplomu zawodowego, zaświadczenia na tytuł zawodowy lub dyplomu na tytuł mistrza. Organizowane będą seminaria budowlane, pokazy i demonstracje sprzętu budowlanego, spotkania z producentami oraz pracodawcami. Nasza oferta zostanie poszerzona o doradztwo zawodowe – mówi dyrektor PCEZ.
Ten sukces to inwestycja w rozwój infrastruktury edukacyjnej naszego regionu, która poprzez podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i unowocześnienie bazy PCEZ we Wrześni, ułatwi osobom dorosłym dostęp do nowych kierunków kształcenia ustawicznego. Dzięki temu możliwe będzie podwyższanie kwalifikacji czy wręcz przekwalifikowywanie oraz uzyskiwanie formalnych potwierdzeń posiadanych umiejętności. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 sierpnia 2010 r.

 

WRLiFE

Efektywna edukacja zawodowa

 • kobiety z inicjatywą
Harmonogram szkoleń w ramach projektu „Kobiety z inicjatywą”
Tytuł szkolenia / zadania I grupa II grupa
Dzień szkoleniowy wynosi 6 godzin (w tym przerwa kawowa i obiadowa)
Spotkanie informacyjno-aktywizujące 19 kwietnia 2010
Agroturystyka to też biznes
(wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego)
26 kwietnia 2010
28 kwietnia 2010
24 maja 2010
27 kwietnia 2010
30 kwietnia 2010
25 maja 2010
Agroturystyka to też biznes
(aranżacja ogrodów)
10 maja 2010
12 maja 2010
11 maja 2010
13 maja 2010
Pozyskiwanie środków na działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego 19 maja 2010
Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku 7 czerwca 2010
9 czerwca 2010
8 czerwca 2010
11 czerwca 2010
Wizyta studyjna w modelowym gospodarstwie agroturystycznym II połowa czerwca

Artykuły związane z projektem:

Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna

 • baner projektu

Dofinansowanie infrastruktury drogowej

Powiat wrzesiński skutecznie pozyskuje środki na rozbudowę infrastruktury drogowej. 9 kwietnia 2010 r. powiat wrzesiński podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904P Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna”. Projekt ten opracował Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich oraz Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni.
Projekt „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”, został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”. Całkowity koszt inwestycji to 4 823 776,31 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota w wysokości 2 371 501,06 zł.

 • droga

Projekt złożono na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w marcu 2008 r. W ramach projektu przewiduje się przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna o długości 6 km, budowę chodników w m. Spławie i Nowa Wieś podgórna oraz przebudowę 3 skrzyżowań. Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim ze złego stanu technicznego drogi, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto projekt jest kluczowy z punktu widzenia rozwoju turystyki w tej części powiatu, wpisując się tym samym w strategię rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, której głównym celem jest rozwój infrastruktury społecznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz promocja regionu. Inwestycja przyczyni się z pewnością do ożywienia bazy nadwarciańskiej, jak również stanowić będzie ważny skrót komunikacyjny Pyzdry,  Kołaczkowo i Nowa Wieś Podgórna – podkreśla starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Jest to kontynuacja inwestycji na drogach powiatowych. Przypomnijmy, w 2007 r. przebudowana została droga Kołaczkowo-Wszembórz o długości 3,515 km. Powiat pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie ponad 1,7 mln zł. Natomiast w 2004 r. ze środków przedakcesyjnych – SAPARD zmodernizowany został dwukilometrowy odcinek drogi Szczodrzejewo – Czeszewo. Dofinansowanie wyniosło 382 526,71 zł.

 

Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

 

Artykuły:

Trwają inwestycje na drogach powiatowych

2011-07-22

Była polna - jest asfaltowa

Dobiegła końca jedna z największych inwestycji na drogach powiatowych w ostatnim czasie. 20 lipca o 13.00 odbyła się uroczystość otwarcia drogi Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna. Prace nad przebudową i rozbudową tego ponad 6-kilometrowego odcinka pochłonęły 4 944 645 zł, z czego prawie połowa (2 371 501 zł) to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast reszta (2 573 144 zł) została pokryta ze środków budżetu powiatu wrzesińskiego.

 • Była polna - jest asfaltowa

Dzięki tej inwestycji powstały nowe, dogodne połączenia drogowe, łączące trzy gminy powiatu wrzesińskiego: Pyzdry, Kołaczkowo i Miłosław. Dlatego przybyli na uroczystość burmistrzowie i wójt w kolejnych przemówieniach zgodnie podkreślali, że to kluczowy projekt z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i turystycznego: umożliwia dojazd do atrakcyjnych terenów nadwarciańskich, przeprawy promowej przez Wartę w Nowej Wsi Podgórnej i wczesnośredniowiecznego grodziska w Spławiu. Uroczystość rozpoczęła się przy świetlicy wiejskiej w Tarnowej. List gratulacyjny w imieniu marszałka województwa wielkopolskiego złożyła na ręce Dionizego Jaśniewicza, starosty wrzesińskiego, Marlena Sierszchulska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego. Głos zabrali także sołtysi wsi bezpośrednio połączonych nową drogą, a jeden z nich – Krzysztof Paszak, sołtys Tarnowej, ułożył na tę okoliczność wiersz.

 • Była polna - jest asfaltowa

Po części oficjalnej przyszedł czas na test drogi. Licznie zebrani goście oraz mieszkańcy wsi przejechali rowerami do Nowej Wsi Podgórnej, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez sołectwa. W koszyczku Aleksandry Głowackiej nie zabrakło główki kapusty, która na szczęście nie wypadła z niego podczas przejażdżki – czyli roboty zostały przeprowadzone prawidłowo.

 • Była polna - jest asfaltowa

Projekt o nazwie Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna złożony został na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w marcu 2008 roku i został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozpoczęta w kwietniu 2010 roku inwestycja, której wykonawcą była firma STRABAG Sp. z o.o., została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy, przebudowa odcinka Tarnowa-Spławie, zakończył się w listopadzie ubiegłego roku. Drugi fragment prac na odcinku Spławie-Nowa Wieś Podgórna rozpoczął się w marcu i dobiegł końca w czerwcu 2011 roku. Dzięki projektowi znacznie poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ulepszona została geometria łuków poziomych i pionowych, co wraz z nową nawierzchnią zapewni płynność jazdy. Przebudowano trzy skrzyżowania, zamontowano nowe znaki oraz wybudowano chodniki w Spławiu i Nowej Wsi Podgórnej. Ponadto w Spławiu powstało przejście dla pieszych, a w Nowej Wsi Podgórnej zatoka autobusowa. Lepsza nośność drogi umożliwi wyprowadzenie transportu ciężkiego z zabytkowego centrum Pyzdr – droga będzie odgrywać rolę lokalnej obwodnicy.

 • -

Zakończenie prac wcale nie oznacza końca modernizacji dróg powiatowych. Obecnie bowiem trwa kolejna inwestycja: przebudowa drogi Kozubiec-Sarnice-Czeszewo-Orzechowo, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, a 25 lipca rozpocznie się remont drogi powiatowej nr 4181 w Rudzie Komorskiej o szczególnym ponadregionalnym znaczeniu: stanowi ona połączenie drogi wojewódzkiej nr 443, dróg krajowych nr 11 i 12 w Jarocinie z drogą wojewódzką nr 442 i dalej do dróg krajowych nr 2, 15 i 92 oraz węzłów autostrady w Słupcy i we Wrześni. Inwestycja w Rudzie Komorskiej również zostanie dofinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2.

Julia Drozda

 • baner projektu

Przebudowa odcinka drogi Bierzglinek-Gozdowo

 • Nowa droga w powiecie

Prace przeprowadzono w ramach wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, dzięki któremu powiat uzyskał kwotę dofinansowania wysokości 1 000 000 złotych. Partnerem przy realizacji tego projektu było Stowarzyszenie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych DROGOWSKAZ, które dołożyło sumę 25 000 złotych.

 • Nowa droga w powiecie

Roboty obejmowały poszerzenie jezdni z 5 do 6 m. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, odmulono rowy, przebudowano istniejące zjazdy. Wprowadzono oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe zastąpiono nowym – odblaskowym. Na drodze podporządkowanej w Gozdowie, w okolicy cmentarza wprowadzono wyspę rozdzielającą kierunki ruchu, tzw. małą łzę. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł: 2 264 700 złotych.

 • Nowa droga w powiecie

Mieszkańcy okolic oraz kierowcy korzystający z tegoż odcinka drogi mogą mieć powody do zadowolenia. Przeprowadzone prace poprawiły widoczność, zwiększyły płynność ruchu drogowego a co najistotniejsze, wpłynęły na bezpieczeństwo jazdy.


Beata Anna Święcicka

Przebudowa odcinka drogi Nekla-Mystki

 • Nekla-Mystki

Realizacja inwestycji ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów i kierowców) oraz stan techniczny drogi. W tym celu przebudowane zostaną 3 skrzyżowania (przy ul. Poznańskiej, Wiosny Ludów i Dworcowej, a także w m. Kokoszki), wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy (od m. Kokoszki przez ul. Wiosny Ludów do centrum Nekli) oraz przeprowadzony zostanie remont nawierzchni jezdni i chodników. Prace drogowe obejmą również: montaż barier ochronnych i pasów dudniących, budowę kanalizacji deszczowej, umocnienie istniejących zjazdów, wyprofilowanie poboczy i odmulenie rowów, wprowadzenie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego.

 • Nekla-Mystki

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gminą Nekla oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”.

 

Artykuły:

2010-10-25

Nowa droga bez wstęgi, ale na dwóch kółkach

23 października otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej Nekla-Mystki. Oddanie przebiegło nietypowo: zamiast przecinania wstęgi i wiązanek kwiatów był przejazd rowerami po odnowionym odcinku. Na dwa kółka przesiedli się nie tylko powiatowi i gminni samorządowcy, ale i wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

 • Nowa droga
 • Nowa droga

O 10.00 kilkadziesiąt osób ruszyło w trasę ulicami Dworcową, Wiosny Ludów i Poznańską. Inwestycja kosztowała 3 205 400 zł, połowę wyłożył powiat, resztę pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 300 tysięcy dołożyła także gmina Nekla. Stanęło rondo przy ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej, przebudowano skrzyżowania przy ul. Poznańskiej i w Kokoszkach, jest też ciąg pieszo-rowerowy od Kokoszek do centrum Nekli. Remont przeszła nawierzchnia jezdni i chodników.

Po powrocie rowerzyści i mieszkańcy gminy odzyskiwali siły w powiatowym namiocie, w którym czekała grochówka, gorąca herbata i pączki. Uczestnicy objazdu prowadzeni przez starostę Dionizego Jaśniewicza wrócili bez szwanku: podobno jeździ się gładko. Najlepszym dowodem na to miał być, jak mówił Jaśniewicz, test kapusty: – Powiatowa radna Aleksandra Głowacka, która jeździ na zakupy na rowerze, przewiozła w koszyku główkę kapusty – i o ile na innych drogach czasem jej wypada z koszyka, o tyle tu przetrwała na swoim miejscu, czyli trasa odpowiada normom technicznym. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poślednia komentowała nietypowe oddanie drogi: – To bardzo dobry pomysł, że wybrano otwarcie na rowerach. Korzystamy z dobrego stylu życia, a to, że możemy jeździć bezpiecznie, to zasługa inwestorów i starosty. Do pochwał przyłączył się wojewoda Florek: – Gratulacje, bo wniosek starostwa był jednym z najlepszych, więc miał dużą szansę na realizację. Punktujemy bezpieczeństwo – o to przede wszystkim chodzi w modernizacji dróg. W przyszłorocznym budżecie przeznaczyliśmy na ten cel 300 mln zł. Na rozpatrzenie czeka w województwie kolejny wniosek o dofinansowanie modernizacji powiatowego odcinka Kozubiec-Sarnice-Czeszewo-Orzechowo.

 

(ami)

 

Trzy pytania do… wojewody wielkopolskiego Piotra Florka

23 października wojewoda wielkopolski Piotr Florek wziął udział w otwarciu wyremontowanego odcinka powiatowej drogi Nekla-Mystki. Uczestnicy przejechali na rowerach zmodernizowanymi ulicami Dworcową, Wiosny Ludów i Poznańską.

 • Nowa droga

Przed chwilą przejechał pan na rowerze odcinek wyremontowanej drogi Nekla-Mystki. Jak się jechało?
Świetnie. Droga dobrze zrobiona, asfalt położony równo, skrzyżowania, które widziałem i odcinki z odseparowanym ruchem zostały poprawnie wykonane. Objechaliśmy bezpiecznie cały odcinek i dojechaliśmy cało, więc wydaje mi się, że droga jest porządna.

 • Nowa droga

Jak pan ocenia modernizację?
Ten odcinek zmodernizowano w znacznym stopniu: przebudowane są pobocza i przede wszystkim skrzyżowania, pojawiły się barierki ochronne, ruch samochodowy odseparowano od pieszych, a to wszystko poprawia bezpieczeństwo. Mamy drogę dostosowaną do obecnych wymogów.

Czy powiat może liczyć na pomoc województwa przy modernizacji kolejnych dróg powiatowych? W tej chwili na rozstrzygnięcie czeka wniosek na przebudowę odcinka Kozubiec-Orzechowo.
Tak, może. W tej chwili rozpatrujemy kolejne wnioski, 15 listopada pojawi się lista dofinansowanych inwestycji na kolejny rok, która obejmuje środki, jakie mamy w dyspozycji. Dodam tu, że po postępowania przetargowych okazuje się, że więcej beneficjentów otrzymuje pomoc – średnio rocznie około dziesięciu. Dofinansowania z nowej listy rankingowej oscylują w okolicy 3 mln każde.

 

Rozmawiała (ami)

Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy

Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego

 • baner projektu

Tytuł projektu: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Nazwa Programu/Działania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Wartość projektu: 800 000,00 zł

Wielkość dofinansowania: 600 000,00 zł

Termin realizacji: 2015 r.

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji strategicznej inwestycji pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. (dnia 31 grudnia 2014 r. uchwałą nr 79/2014 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyjęciu projektu do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

 • Centrum Treningowe

Dokumentacja Centrum Treningowego będzie zawierać dokumentację koncepcyjną,  dokumentację geodezyjną, geologiczno - inżynierską i hydrologiczną, pozwolenia wodno-prawne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy, operat wodno-prawny. Wykonanie dokumentacji pozwoli uzyskać wszelkie pozwolenia na budowę oraz zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Zaproponowana koncepcja kompleksowej budowy Centrum Treningowego dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ma na celu dostosować infrastrukturę szkolnictwa zawodowego dla potrzeb szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

 • Centrum Treningowe

Beneficjent jest w trakcie uregulowania prawnego działki, na której ma zostać wybudowane Centrum Treningowe. Aktualnie trwa procedura związana ze zmianą do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września dla działki 41/15 w obrębie Grzymysławice. Powiat Wrzesiński posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  zapewnienia o dostawie energii elektrycznej i wstępne warunki do podłączenia sieci wodociągowej.

 • Centrum Treningowe

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu: liczba przygotowanych dokumentów- 1 szt. (kompletna dokumentacja projektowa dla budowy Centrum Treningowego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót, kosztorysami, decyzjami, zaświadczeniami, pozwoleniami)

Wskaźnik rezultatu: liczba uzyskanych pozwoleń – 1szt. (pozwolenie na budowę).

 • Centrum Treningowe
 • Centrum treningowe
 • Centrum treningowe

Remont drogi powiatowej w Rudzie Komorskiej

 • baner projektu

Ponad milion na drogę w Rudzie Komorskiej

W przyszłym roku ruszy remont kolejnej drogi powiatowej – tym razem na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442. Wielkość dofinansowania przyznanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to dokładnie 1 175 000 zł. Projekt powiatu wrzesińskiego zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.

Jak zostaną wykorzystane pieniądze? W 2011 zacznie się remont kapitalny nawierzchni na ponad pięciokilometrowym odcinku, do tego remont chodnika o długości  prawie kilometra, wykonanie oznakowania poziomego jezdni, likwidacja starego oznakowania pionowego i zastąpienie go odblaskowym, montaż poręczy sprężystych na nasypach i przepustach, odmulenie rowów drogowych. Inwestycja jest wyjątkowo potrzebna, bo droga znajduje się w tak złym stanie, że zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Remont powinien też poprawić atrakcyjność turystyczną terenów nadwarciańskich.

To kolejna inwestycja na drogach powiatowych. W 2007 roku przebudowano drogę Kołaczkowo-Wszembórz o długości ponad trzech kilometrów. Powiat pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 1,7 mln zł. Z tego samego źródła pochodziły pieniądze na rozpoczętą w tym roku przebudowę i rozbudowę odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna na długości ponad sześciu kilometrów. Na ten cel uzyskano 2,3 mln zł.

 

Karol Balicki

 • baner projektu

Prawie cztery miliony na termomodernizację

Powiat wrzesiński zdobył 3 mln 700 tys. zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W konkursie otrzymał 22 punkty, czyli 71% maksymalnej liczby, i został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W naborze złożono aż 88 wniosków, pieniądze dostało jedynie 30.

Gdzie i kiedy ruszy termomodernizacja? Obejmie trzy obiekty: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny, budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną i łącznikiem, internat). Inwestycja będzie realizowana w latach 2011 i 2012.

Co zostanie zrobione? Budynki dociepli się warstwą styropianu lub wełny mineralnej. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a na budynku internatu zamontuje się kolektory słoneczne. Dofinansowanie przyznano w ramach działania 3.2, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Karol Balicki

WRLiFE

 

Artykuły:

Jest umowa na termomodernizację

Termomodernizacja - finalizacja projektu

Moja wiedza = mój sukces zawodowy

Dobry zawód to dobry start na rynku pracy

Pozostałe projekty na lata 2007-2013

Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego

Wymiana pokrycia dachowego na 2 nadbudówkach Kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (nad zakrystią i wejście na wieżę)

 • Kościół

Nazwa Programu/Działania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 • Kościół

Wartość projektu: 22.901,57 zł

Wielkość dofinansowania: 18.619,16 zł

Termin realizacji: marzec-grudzień 2013