Regulamin konkursu ekologicznego 2 września 2018 r.

I. Cele Konkursu

 

Cel główny:

Włączenie mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego oraz  budzenie  świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

 

Cele szczegółowe:

 • propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
 • promowanie akcji ekologicznych,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
 • propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
 • kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
 • integracja mieszkańców

 

II. Organizatorzy

 

 • Starostwo Powiatowe we Wrześni
 • Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

 

III. Założenia organizacyjne

 

 • Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony podczas Dożynek Powiatowych,
  2 września 2018 r. w Miłosławiu.
 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich bez względu na wiek, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie.
 • Uczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej będą odpowiadać na zadawane pytania.
 • Do każdego pytania będą wskazane trzy odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.
 • Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje nagrodę w postaci drzewka, rośliny ozdobnej.

drukuj (Regulamin konkursu ekologicznego 2 września 2018 r.)

 • autor: Marta Ziętal, data: 2018-08-20