Program usuwania wyrobów zawierających azbest

  • Logotypy programu

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2018

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”, w związku  z powyższym  z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na demontaż i utylizację azbestu.

Wnioski na demontaż i odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie właściwej gminy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki), a w przypadku współwłasności zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z budżetu powiatu, dotacji gmin biorących udział w Programie oraz dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       w Poznaniu.
Powiat Wrzesiński pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, pakowanie, zważenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie).
Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również  w sektorze produkcji rolnej),o ile azbest pochodził będzie z budynków związanych z tą produkcją, obowiązane są dołączyćdo wniosku informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Przypominamy również, że przed rozpoczęciem prac wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 03.08.2018 r.

Realizacja Programu przewidziana jest do 24 września 2018 roku.

Archiwum

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2017
Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2016
Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2015

Newsletter