Tytuł projektu: „Nowa jakość kształcenia – nowa praca”

Nazwa Programu/Działania: PHARE 2003

Wartość projektu: 35 590 euro

Wielkość dofinansowania: 26 692,50 euro

Termin realizacji: 2005-2006 r.

Przedmiot projektu: utworzono 3 pracownie do kształcenia praktycznego - spawalniczą, elektryczną i elektroniczną - oraz wdrożono program modernizacji oferty edukacyjnej placówki kształcenia praktycznego w celu dostosowania oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

  • logo

Nowa jakość kształcenia

Centrum Kształcenia Praktycznego – szkoła przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni od niedawna dysponuje trzema nowoczesnymi pracowniami: montażu elektrycznego, elektroniczną oraz spawalniczą. Będą one służyć w doskonaleniu zawodowym zarówno uczniom, jak i osobom dorosłym, chcącym zdobywać nowe kwalifikacje.

We wrześniu 2005 roku, po przyłączeniu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do Centrum Kształcenia Praktycznego, przystąpiliśmy do opracowania wniosku w ramach Programu Phare 2003 „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”. Autorami opracowania byli Marek Dyba (koordynator) i Paweł Radniecki (asystent) z Centrum Kształcenia Praktycznego, a także Hanna Brona i Anna Mizgajska z Wydziału Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Przy opracowywaniu i realizacji projektu uczestniczyli również Eugenia Potęga z Wydziału Oświaty oraz Anna Wolska z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wniosek został złożony w imieniu powiatu wrzesińskiego, który sfinansował przedsięwzięcie w wymaganych 25%. Całość inwestycji wynosiła.... Ocena złożonych wniosków ogłoszona została pod koniec listopada 2005 roku. Spośród ponad 150 złożonych wniosków nasz został sklasyfikowany na bardzo wysokim, 10. miejscu. Od pozyskania wsparcia, poprzez rozstrzygnięcia przetargowe, przygotowanie pomieszczeń, przeszkolenie kadry, aż do wyposażenia pracowni i szkolenia młodzieży minęło jednak kilka miesięcy.

W rezultacie Centrum Kształcenia Praktycznego dysponuje dziś trzema nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi pracowniami: montażu elektrycznego, elektroniczną oraz spawalniczą, umożliwiającymi kompleksową realizację programu nauczania. Na ich bazie Centrum realizuje tzw. Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej, której celem jest:

- dostosowanie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego do potrzeb i aktualnych wymogów rynku pracy, a tym samym uzyskania możliwości przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

- zwiększenie możliwości przekwalifikowania się;

- podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej;

- wzmacnianie współpracy pomiędzy samorządem, pracodawcami a służbami zatrudnienia dla wyznaczenia kierunków i treści programowych nauczania;

- możliwości kompleksowego realizowania programu nauczania w wybranych zawodach w ramach modernizacji oferty.

  • Ściana instalacyjna w pracowni montażu elektrycznego

Pracownia montażu elektrycznego została wyposażona m.in. w mierniki elektroniczne, analogowe, wielofunkcyjne, izolacji, impedancji, pętle zwarcia, rezystancji uziemień, wiele typów silników elektrycznych, ściany montażowe (5) i wiele sprzętu pomocniczego, narzędzi i osprzętu elektrycznego.

  • Zajęcia praktyczne w pracowni elektronicznej CKP

Pracowania elektroniczna została wyposażona m.in. w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarkę, oscyloskop, multimetry, stacje lutownicze, ramy do montażu i lutowania, testery układów cyfrowych, wiertarkę miniaturową, naświetlarkę, pochłaniacz oparów lutowniczych oraz wiele sprzętu pomocniczego.

  • Pracownia spawalnicza z pięcioma wyposażonymi stanowiskami

Pracowania spawalnicza posiada pięć kompletnie wyposażonych stanowisk do spawania metodami MMA, MIG/ MAG, TIG, wyposażonych w indywidualne wyciągi powietrza z centralną stacją oczyszczania i recyrkulacją powietrza wyposażoną w filtr węglowy.

Pozyskane w ramach Programu Phare 2003 środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie w/w pracowni. Tymczasem przygotowanie samych pomieszczeń polegające na malowaniu, szpachlowaniu, częściowej wymianie drzwi i okien, położeniu wykładzin przemysłowych, wymianie oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz wielu jeszcze innych prac zostało wykonane ze środków własnych Centrum, przy dużym zaangażowaniu ze strony nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów realizujących zajęcia praktyczne jak również pracowników grupy remontowej Starostwa Powiatowego.

Powstałe pracownie będą służyć uczniom, głównie z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, realizującym zajęcia praktyczne oraz osobom dorosłym pracującym i bezrobotnym w doskonaleniu zawodowym lub zdobywaniu nowych kwalifikacji. Istnieje również możliwość korzystania z nowych i pozostałych pracowni Centrum przez młodzież innych szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjów w realizacji wybranych treści programowych.

Obecnie w Centrum w nowej pracowni spawalniczej na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni realizowany jest kurs spawalniczy metodami MIG i TIG.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Centrum jest również otwarte na współpracę z zakładami pracy w zakresie szkolenia pracowników oraz testowania maszyn i urządzeń.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowych pracowni składam serdeczne podziękowania.


Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni

Marek Dyba