REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

I. Cele Konkursu

Cel główny

Włączenie mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego oraz budzenie świadomości na temat tego, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

Cele szczegółowe

 • propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
 • promowanie akcji ekologicznych,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
 • propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
 • kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
 • integracja mieszkańców.

II. Organizatorzy

Starostwo Powiatowe we Wrześni

III. Założenia organizacyjne

 • Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony podczas Dożynkowego Powiatowego Święta Smaków z dnia 18 września 2022 roku we Wrześni.
 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich bez względu na wiek, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie.
 • Uczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej będą odpowiadać na zadawane pytania.
 • Do każdego pytania będą wskazane trzy odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.
 • Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje nagrodę w postaci torby ekologicznej, rękawicy kucharskiej lub fartucha.
 • Regulamin dostępny jest w dniu Dożynkowego Powiatowego Święta Smaków na stoisku, na którym odbywa się Konkurs Ekologiczny.