• budzet plakat

Budżet obywatelski na 2020 rok

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 do rozdysponowania jest 300 tysięcy złotych, po 60 tys. dla każdej z gmin powiatu wrzesińskiego. Można realizować zadania z zakresu kultury, zdrowia, polityki społecznej, edukacji, ekologi, sportu oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne. Termin składania wniosków upływa 09 sierpnia 2019 roku.

Szczegóły i informacje: Referat Spraw Społecznych i Zdrowia, pok.109, tel. 61 640 45 34, 61 640 44 64.

Harmonogram – Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 238 / 2019 z dnia 09.07.2019 r. w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań

Zasady ubiegania się o środki – Uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 295 / XLVI / 2018 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego

Jak zgłosić propozycję na 2020 rok

Aby zgłosić swoją propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego wypełnij formularz – znajdziesz go poniżej lub w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 1. Wypełniając formularz odręcznie, pamiętaj aby uczynić to czytelnie (najlepiej drukowanymi literami).
 2. Wypełniając formularz nie pomijaj żadnego z punktów.
 3. Podaj tytuł zgłaszanego zadania. Powinien być krótki i chwytliwy – nie może przekraczać 15 słów.
 4. Wskaż  miejsce realizacji zadania (należy określić gminę powiatu wrzesińskiego, na terenie której zadanie zostanie zrealizowane).
 5. Wskaż charakter zgłaszanego zadania. Pamiętaj, że musi to być zadanie samorządu powiatu o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, turystycznym, zdrowotnym, społecznym, ekologicznym, infrastrukturalnym.
 6. Jeżeli zadanie ma być realizowane na określonym terenie, podaj dokładne dane dotyczące lokalizacji zadania. Sprawdź, czy nieruchomością włada samorząd gminy/powiatu.
 7. Zdobądź zgodę właściciela na realizację zadania w określonym obiekcie na określonym terenie.
 8. Opisz krótko proponowane zadanie i jego cele. Jeżeli twoja propozycja zostanie dopuszczona do głosowania to ten opis zostanie opublikowany. Opis powinien zawierać następujące elementy:
  1. Obszar tematyczny (np. edukacja, kultura, sport, turystyka, drobna infrastruktura, inna — należy wskazać jaka);
  2. Opis zadania (należy opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane  z realizacją zadań);
  3. Potencjalni odbiorcy zadania (należy podać liczbę potencjalnych odbiorców zadania oraz wskazać grupę odbiorców do których kierowane jest zadanie np. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi, inni —proszę wskazać - z gminy/powiatu wrzesińskiego);
  4. Uzasadnienie dla realizacji zadania (jaki problem rozwiąże zrealizowane zadanie/ wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców/ planowane do  osiągnięcia rezultaty).
 9. Podaj oszacowany przez Ciebie całkowity koszt brutto zadania z uwzględnieniem zasad zamówień publicznych  t j. szacując wartość zamówienia wymagane jest wcześniejsze rozeznanie rynku poprzez wysłanie zapytań ofertowych do min. 3 potencjalnych wykonawców danego zadania.
 10. Jeżeli Twój projekt ma charakter  inwestycyjny w kosztorysie poza głównymi wydatkami należy uwzględnić np. koszty dokumentacji projektowej, w  przypadku zadań nieinwestycyjnych ulotki, plakaty, tablice informacyjno – promocyjne, koszty promocyjne, opłaty ZAIKS itp.
 11. Załącz dokumentację związaną z projektem, np. szkice, mapy, plany, zdjęcia, ekspertyzy, analizy itp. Nie jest to obowiązkowe, ale może to ułatwić weryfikację Twojej propozycji.
 12. Być może będziemy musieli się z Tobą skontaktować w sprawie uzupełnień lub zmian dotyczących zgłoszenia. Podaj więc co najmniej swój adres e-mail lub numer telefonu.
 13. Pamiętaj o podpisie pod oświadczeniami.
 14. Pamiętaj o  liście poparcia dla propozycji zadania podpisanej przez co najmniej 5 mieszkańców gminy,  której dotyczy zgłaszane zadanie.
 15. Pamiętaj, aby wpisać tytuł zadania - Tytuł musi być tożsamy z tytułem wskazanym w formularzu zgłaszania zadań. Wydrukuj załącznik – sprawdź czy wydrukował się poprawnie, na wydruku muszą być widoczne wszystkie elementy wzoru w tym np. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania zgłoszeń upływa 9 sierpnia. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Spraw Społecznych i Zdrowia, tel. 61 640 44 64, 61 640 45 34.

Newsletter