Zadania do realizacji w 2019 r. - wyniki głosowania

 

 

Wybór zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

W dniu 16 października 2018 r. rozpoczęło się głosowanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego na zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 r.

Każdy mieszkaniec, który ukończył 18 lat, może do 6 listopada 2018 r. oddać tylko jeden głos (tj. wypełnić tylko jedna kartę do głosowania) na jedną z propozycji zadań przyjętych do poddania konsultacjom społecznym z terenu gminy, której jest mieszkańcem.

Aby oddany głos był ważny należy:
- wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X”,
- wpisać imię, nazwisko, adres, nr PESEL – dane niezbędne do potwierdzenia autentyczności oddanego głosu,
- wypełnić kartę w sposób czytelny,
- złożyć własnoręczny podpis.

Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, przez osoby nieuprawnione, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.


Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w Kancelarii Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10 lub w urzędach gmin z terenu powiatu wrzesińskiego w godzinach pracy urzędów. Wypełnioną kartę można również przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie do 6 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
 

  • BUDŻET OBYWATELSKI 222

Ostateczna lista propozycji zadań

 

 

Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego znajdują się na stronie https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/budzet-obywatelski

 

  • BUDŻET OBYWATELSKI

W I edycji budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego do podziału jest 250 tys. zł (po 50 tys. zł na każdą z gmin powiatu).

Budżet obywatelski to proces, w ramach którego mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu budżetu powiatu, współdecydując o podziale części środków publicznych, wydzielonych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego.


Najpierw mieszkańcy zgłaszają projekty. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego będzie mógł zgłosić na specjalnym formularzu każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu, w ramach puli dotyczącej gminy, w której ma miejsce zamieszkania. Do formularza będzie trzeba dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej pięciu pełnoletnich mieszkańców gminy, w której realizowane będzie zadanie (nie wliczając wnioskodawcy). Mieszkańcy będą mogli poprzeć dowolną ilość projektów, jednak jedna osoba będzie mogła zgłosić tylko jeden projekt. Następnie zostanie ogłoszona lista projektów, na które będzie można głosować. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonają pełnoletni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym, za pomocą kart do głosowania. Nabór wniosków potrwa do 13 września.

Więcej informacji dostępnych na stronie www.bip.wrzesnia.powiat.pl/budzet-obywatelski

Termin składania wniosków: 23.08-13.09.2018 r.

Newsletter