Wyniki głosowania

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego na 2020 r.
Gmina Tytuł projektu Liczba oddanych głosów
Września Ćwiczymy ciało i umysł. Siłownia plenerowa i kącik szachowy w Sołectwie Strzyżewo 1382
 Września Sport, przestrzeń, ład i porządek - Dla każdego coś miłego 1055
 Września Budowa altan drewnianych z podłogą i wyposażeniem tj. stoły i ławki 542
 Września Bezpieczna Powidzka w Gutowo Małe 630
Nekla Remont chodnika 84
Nekla Wieś na sportowo- siłownia street workout 150
Miłosław Doposażenie placu zabaw o urządzenia linowe i sprawnościowe w miejscowości Gorzyce gmina Miłosław 128
Miłosław Rodzinna Strefa Dziecka 219
Miłosław Wykonanie plenerowego miejsca rekreacji z kręgielnią, mini golfem i warcabami 244
Kołaczkowo Budowa strefy aktywności fizycznej 129
Kołaczkowo Kierowco- Zwolnij. Montaż radarowego wyświetlacza prędkości MP- DP1 przy drodze powiatowej nr 2922P w miejscowości Bieganowo 126
Pyzdry Edukacyjny Park Rozrywki 233
Pyzdry Doposażenie placu zabaw pn. "Kubuś" cz. II 33

Więcej informacji w uchwale nr 408/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego  z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r. oraz ogłoszenia wyników głosowania.

 • budzet głosowanie 2019

Budżet obywatelski powiatu wrzesińskiego na 2020 r. - głosowanie do 28 października 2019 r.

Procedura głosowania

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu wrzesińskiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym.
 2. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, którzy mają ukończone 18 lat.
 3. Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka - można wypełnić tylko jedną kartę. W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
 4. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl/budzet-obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.
 5. Głosowanie, w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:
  • w Kancelarii Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10,
  • w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa l,
  • w Urzędzie Gminy w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19,
  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10,
  • w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pl. Wł. Reymonta 3,
  • w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1.
 6. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 1, 62-300 Września (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 28 października 2019 r.
 7. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
 8. W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.
 9. Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie.
 10. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 11. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 12. Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym

Budżet obywatelski powiatu wrzesińskiego w 2020 r. - nowe terminy

Informujemy,  że zgodnie z uchwałą nr 380/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 października 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 238/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań, do 15 października 2019 r. zostanie opublikowana ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym oraz obowiązujące karty do głosowania.

Głosowanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego odbędzie się w terminie od 16 do 28 października 2019 r.

 

 • budzet plakat

Budżet obywatelski na 2020 rok

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 do rozdysponowania jest 300 tysięcy złotych, po 60 tys. dla każdej z gmin powiatu wrzesińskiego. Można realizować zadania z zakresu kultury, zdrowia, polityki społecznej, edukacji, ekologi, sportu oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne. Termin składania wniosków upływa 09 sierpnia 2019 roku.

Szczegóły i informacje: Referat Spraw Społecznych i Zdrowia, pok.109, tel. 61 640 45 34, 61 640 44 64.

Harmonogram – Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 238 / 2019 z dnia 09.07.2019 r. w sprawie określenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2020 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu działań

Zasady ubiegania się o środki – Uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 295 / XLVI / 2018 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego

Jak zgłosić propozycję na 2020 rok

Aby zgłosić swoją propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego wypełnij formularz – znajdziesz go poniżej lub w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 1. Wypełniając formularz odręcznie, pamiętaj aby uczynić to czytelnie (najlepiej drukowanymi literami).
 2. Wypełniając formularz nie pomijaj żadnego z punktów.
 3. Podaj tytuł zgłaszanego zadania. Powinien być krótki i chwytliwy – nie może przekraczać 15 słów.
 4. Wskaż  miejsce realizacji zadania (należy określić gminę powiatu wrzesińskiego, na terenie której zadanie zostanie zrealizowane).
 5. Wskaż charakter zgłaszanego zadania. Pamiętaj, że musi to być zadanie samorządu powiatu o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, turystycznym, zdrowotnym, społecznym, ekologicznym, infrastrukturalnym.
 6. Jeżeli zadanie ma być realizowane na określonym terenie, podaj dokładne dane dotyczące lokalizacji zadania. Sprawdź, czy nieruchomością włada samorząd gminy/powiatu.
 7. Zdobądź zgodę właściciela na realizację zadania w określonym obiekcie na określonym terenie.
 8. Opisz krótko proponowane zadanie i jego cele. Jeżeli twoja propozycja zostanie dopuszczona do głosowania to ten opis zostanie opublikowany. Opis powinien zawierać następujące elementy:
  1. Obszar tematyczny (np. edukacja, kultura, sport, turystyka, drobna infrastruktura, inna — należy wskazać jaka);
  2. Opis zadania (należy opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane  z realizacją zadań);
  3. Potencjalni odbiorcy zadania (należy podać liczbę potencjalnych odbiorców zadania oraz wskazać grupę odbiorców do których kierowane jest zadanie np. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi, inni —proszę wskazać - z gminy/powiatu wrzesińskiego);
  4. Uzasadnienie dla realizacji zadania (jaki problem rozwiąże zrealizowane zadanie/ wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców/ planowane do  osiągnięcia rezultaty).
 9. Podaj oszacowany przez Ciebie całkowity koszt brutto zadania z uwzględnieniem zasad zamówień publicznych  t j. szacując wartość zamówienia wymagane jest wcześniejsze rozeznanie rynku poprzez wysłanie zapytań ofertowych do min. 3 potencjalnych wykonawców danego zadania.
 10. Jeżeli Twój projekt ma charakter  inwestycyjny w kosztorysie poza głównymi wydatkami należy uwzględnić np. koszty dokumentacji projektowej, w  przypadku zadań nieinwestycyjnych ulotki, plakaty, tablice informacyjno – promocyjne, koszty promocyjne, opłaty ZAIKS itp.
 11. Załącz dokumentację związaną z projektem, np. szkice, mapy, plany, zdjęcia, ekspertyzy, analizy itp. Nie jest to obowiązkowe, ale może to ułatwić weryfikację Twojej propozycji.
 12. Być może będziemy musieli się z Tobą skontaktować w sprawie uzupełnień lub zmian dotyczących zgłoszenia. Podaj więc co najmniej swój adres e-mail lub numer telefonu.
 13. Pamiętaj o podpisie pod oświadczeniami.
 14. Pamiętaj o  liście poparcia dla propozycji zadania podpisanej przez co najmniej 5 mieszkańców gminy,  której dotyczy zgłaszane zadanie.
 15. Pamiętaj, aby wpisać tytuł zadania - Tytuł musi być tożsamy z tytułem wskazanym w formularzu zgłaszania zadań. Wydrukuj załącznik – sprawdź czy wydrukował się poprawnie, na wydruku muszą być widoczne wszystkie elementy wzoru w tym np. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania zgłoszeń upływa 9 sierpnia. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Referatem Spraw Społecznych i Zdrowia, tel. 61 640 44 64, 61 640 45 34.