Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki

  • baner projektu

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja polegająca na „Przebudowie drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Głównym celem przedmiotowej operacji jest zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego. Niniejszy cel ma zostać osiągnięty poprzez modernizację nawierzchni jezdni przedmiotowej drogi oraz jej poszerzenie do szerokości 5,50 m. Przebudowa zakłada również utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, obustronnie na szerokości 0,50 m, oraz zapewnienie optymalnego odwodnienia części utwardzonych pasa drogowego, poprzez odmulenie i oczyszczenie przydrożnych rowów odwadniających.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja mająca na celu „Przebudowę drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: Celem przebudowy drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie jest w szczególności poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Psary Polskie, Nowy Folwark i Słomowo do Wiejskiego Domu Kultury i Przedszkola "Leśny Dzwoneczek" w Psarach Polskich poprzez budowę 790 mb chodnika oraz przebudowę 763 mb jezdni.