Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki

  • baner projektu

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja polegająca na „Przebudowie drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Głównym celem przedmiotowej operacji jest zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego. Niniejszy cel ma zostać osiągnięty poprzez modernizację nawierzchni jezdni przedmiotowej drogi oraz jej poszerzenie do szerokości 5,50 m. Przebudowa zakłada również utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, obustronnie na szerokości 0,50 m, oraz zapewnienie optymalnego odwodnienia części utwardzonych pasa drogowego, poprzez odmulenie i oczyszczenie przydrożnych rowów odwadniających.

Newsletter