Powiatowa Strefa Sportu – Września 2024

  • Powiatowa Strefa Sportu - Września 2024

REGULAMIN

POWIATOWA STREFA SPORTU

 

I. CEL ZAWODÓW 

1. Popularyzacja i upowszechnianie lekkoatletyki, jako formy aktywności ruchowej.

2. Promocja Powiatu Wrzesińskiego i Wrześni jako miejsc przyjaznych do uprawiania sportu.

3. Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

II. ORGANIZATOR

1.    Powiat Wrzesiński z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Wrześni

2.    Akademia Sportowa Tomasza Szymkowiaka

 

III. BIURO ZAWODÓW

Stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
ul. Kaliska 2a, 62-300 Września. Biuro czynne w dniu 20 kwietnia 2024 (sobota) w godz. od 8:30 do 9:30.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody odbędą się 20 kwietnia 2024 (sobota) na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.

2. Zawody rozpoczną się o godz. 10:00. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące konkurencje:

a) dla dzieci w wieku 4-8 lat – bieg na dystansie 60 m, skok w dal oraz rzut do celu, rzut na odległość i krótki bieg

b) dla dzieci w wieku 9-12 lat – biegi na dystansie: 60 m, 300 m, 600 m oraz rzut do celu, rzut na odległość i krótki bieg (chłopcy i dziewczęta)

c) dla dzieci w wieku powyżej 13 lat – biegi na dystansie: 60 m, 300 m, 600 m (chłopcy
i dziewczęta).

3. Zakończenie Zawodów około godz. 12.00.

 

V. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1.  Zgłoszenia do Zawodów przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://time4run.com.pl/imprezy/powiatowa-strefa-sportu-wrzesnia/

2. Zgłoszenia do Zawodów przyjmowane będą do 18 kwietnia 2024 do godz. 10.00.

3. Organizator ustala limit Uczestników na 250 osób. Po wyczerpaniu limitu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

4. O udziale w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Organizator nie przewiduje zapisów w dniu zawodów.

6. Uczestnikiem Zawodów mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat (przebywający na terenie Zawodów pod opieką osoby dorosłej).

7. Uczestnicy z opiekunami zgłaszają się do ww. biura Zawodów przed rozpoczęciem Zawodów w celu podpisania oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu Zawodów z pokwitowaniem odbioru pakietu startowego.

 

VI. NAGRODY

Za udział w Zawodach uczestnicy otrzymają:

a)    pakiet startowy, którym jest koszulka z logo Zawodów

b)   pamiątkowy dyplom uczestnictwa

c)    medal.

 

VII. KONTAKT

Za organizację Zawodów ze strony Organizatora odpowiedzialna jest Akademia Sportowa Tomasza Szymkowiaka, tel. 517-353-020.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z (art.13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest organizator Zawodów wraz z partnerami, zwani dalej Administratorami. Administratorzy prowadzą operacje przetwarzania danych osobowych wyłącznie do celów zorganizowania Zawodów oraz realizowania działań promocyjnych Zawodów.

2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach.

3. Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją imprez Organizatora, wyłonieniem zwycięzców Zawodów oraz wydaniem nagród.

4. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji Zawodów również we współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji Zawodów.

5. Uczestnik Zawodów/opiekun Uczestnika wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych na liście z wynikami Zawodów.

6. Uczestnik Zawodów posiada prawo do:

a) Żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) Przenoszenia danych,

d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

7. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Zawodów uniemożliwia uczestnikowi start w Zawodach.

8. Dane osobowe Uczestników Zawodów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji:

a) Utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej formie,

b) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

c) Wykorzystania do promocji i organizacji Zawodów i działalności Organizatora,

d) Udostępniania Partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w Zawodach,

e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Podpis Uczestnika/opiekuna uczestnika na Formularzu Zgłoszeniowym do Zawodów potwierdza 2 zapoznanie się z warunkami Regulaminu, uczestnictwa w Zawodach oraz ich pełną akceptację.

2. Start w Zawodach jest na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik i jego opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

3. Uczestnicy/opiekunowie uczestników oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do Formularza Zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki w miejscu Zawodów spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na Zawody i powrotu z Zawodów.

6. Na miejsce Zawodów zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz napojów alkoholowych.

7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie po lub w związku z Zawodami.

8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym Uczestnikom Zawodów oraz osobom trzecim.

9. Nieznajomość Regulaminu Zawodów nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.

10. Uczestnicy Zawodów powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora zabezpieczających miejsce Zawodów.

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Zawodów.