• logo WFOSGW


Nabór wniosków na usuwanie azbestu w roku 2024

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2024 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwalił „Regulamin finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2024 roku”, w związku z powyższym z dniem podjęcia uchwały rozpoczął się proces naboru wniosków na utylizację azbestu.

Wnioski na odbiór azbestu można pobrać i złożyć w siedzibie gmin: Nekla i Września, zgodnie z miejscem położenia nieruchomości.

Regulamin realizacji zadania, a także formularz wniosku oraz formularze załączników do wniosku, są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz w urzędach gmin Nekla i Września.

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Pomoc finansowa wynosi 100% kosztów wykonania prac związanych z usunięciem odpadów w postaci zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport, przekazanie do unieszkodliwienia).

Nabór wniosków nie obejmuje gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z dotacji udzielonej Powiatowi Wrzesińskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostanie wykorzystana na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gmin: Września i Nekla.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19.08.2024 r. 

Realizacja wniosków przez firmę wyłonioną w drodze zapytania o cenę, rozpocznie się po podpisaniu umowy z wykonawcą prac.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji udzielonej Powiatowi Wrzesińskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.