INFORMACJA STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

Informuję, iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie opracowania pod nazwą „Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym proszę o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział w Poznaniu wstępu na teren lasu oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w "Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu" zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

  • autor: Dionizy Jaśniewicz, data: 2021-06-15

« wstecz