Rodzaje organizacji sportowych

Rodzaje organizacji sportowych

Klub (Stowarzyszenie)
 - zarejestrowany w KRS

 Klub Sportowy (Stowarzyszenie)
którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
- zgłoszony do ewidencji starosty

Uczniowski Klub Sportowy
- zgłoszony do ewidencji starosty

Prawne podstawy działalności

· zasady zakładania – zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach

· zasady zakładania zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o sporcie

· zasady zakładania zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o sporcie

· nabywanie osobowości prawnej (rejestracja w KRS) zgodne z ustawą o KRS (i Kodeksem postępowania cywilnego)

· nabywanie osobowości prawnej zgodne z ustawą o sporcie (i Kodeksem postępowania administracyjnego)

· nabywanie osobowości prawnej zgodne z ustawą o sporcie (i Kodeksem postępowania administracyjnego)

· prowadzenie działalności zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego

· prowadzenie działalności zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz ustawą o działalności pożytku publicznego

· prowadzenie działalności zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz ustawą o działalności pożytku publicznego

Rejestracja

· rejestracja w KRS

· rejestracja w ewidencji starosty - płatna 10,00 zł

· rejestracja w ewidencji starosty - bezpłatna

Założyciele
i członkowie

· min. 7 założycieli (osoby fizyczne),

· min. 7 założycieli (osoby fizyczne)

· min. 7 założycieli (osoby fizyczne)

· obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach)

· obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach)

· obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach)

· osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych

· osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych,

· osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych

· osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach władz stowarzyszenia

· osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach władz stowarzyszenia

· osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach władz stowarzyszenia

   

· Członkami uczniowskich klubów sportowych mogą być w szczególności uczniowie, nauczyciele, rodzice

Cele i formy działania

· możliwy jest każdy cel zgodny z prawem

· cele wyłącznie w zakresie kultury fizycznej (np. sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej)

· cele wyłącznie w zakresie kultury fizycznej (np. sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej)

· cel niezarobkowy

· cel niezarobkowy

·  cel niezarobkowy

· cele specyficzne dla stowarzyszenia

· cel sportowy np.: rozwijanie różnych form kultury fizycznej

· cel sportowy, np.: rozwijanie różnych form kultury fizycznej

· możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

· możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

· możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

· działania mogą być adresowane do: członków organizacji, osób spoza organizacji, członków organizacji i osób spoza organizacji

· działania mogą być adresowane do: członków organizacji, osób spoza organizacji, członków organizacji i osób spoza organizacji

· działania mogą być adresowane do: członków organizacji, osób spoza organizacji, członków organizacji i osób spoza organizacji

Władze

· walne zebranie członków

· walne zebranie członków

· walne zebranie członków

· komisja rewizyjna

· komisja rewizyjna

· komisja rewizyjna

· zarząd

· zarząd

· zarząd

Majątek i źródła finansowania

· na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)

· na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)

· na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)

· źródła finansowania: administracja centralna i samorządowa (np. dotacje), organizacje grantodawcze, osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne), składki członkowskie

· źródła finansowania: administracja centralna i samorządowa (np. dotacje), organizacje grantodawcze, osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne), składki członkowskie

· źródła finansowania: administracja centralna i samorządowa (np. dotacje), organizacje grantodawcze, osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne), składki członkowskie

· 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP)

· 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP)

· 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP)

· działalność odpłatna pożytku publicznego

· działalność odpłatna pożytku publicznego.

· działalność odpłatna pożytku publicznego.

 

·  brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

· brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

Księgowość

· księgi rachunkowe

· księgi rachunkowe

· księgi rachunkowe

· konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej

· konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego

· konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego

Podatki, ulgi i zwolnienia

· obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych,

· obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych,

· obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych,

· możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

· możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

· możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Sprawozdawczość, kontrola

· organem nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia

· organem nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia

· organem nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia

· brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne),

· brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne)

· brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne)

· coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)

· coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)

· coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)

Źródło: www.ngo.pl