Stypendium motywacyjne

UCHWAŁA NR 204/XXXIII/2017

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2017 r.

 

 

w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się warunki, formy, zakres oraz tryb postępowania w sprawach udzielania pomocy, określonej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”, uczniom szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym. 

 

§ 2.  Pomoc określona Programem to:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

2. Wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 

§ 3. Formy realizacji Programu:

1. Pomoc materialna udzielana uczniom:

1) stypendium o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji,

2) jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane uczniom w celu wspierania uzdolnień i nagradzania za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, 

3) jednorazowe stypendium TALENT przyznawane uczniom w ostatnim roku nauki, którzy podczas całego cyklu edukacji, swoją pracą, pasją i talentem osiągali znaczące sukcesy w różnych obszarach, szkolnych i pozaszkolnych, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

 

§ 4. Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjnego:

1. Stypendium edukacyjne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych1, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

2. O stypendium edukacyjne mogą się ubiegać uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki (co najmniej 4,5), jednakże ze względu na trudną sytuację rodzinną/materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.

3. Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjne:

1) uczeń składa w szkole wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 20 września danego roku, 

2) do wniosku uczeń dołącza:

a) kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy, 

b) dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną/materialną,

3) szkolne komisje stypendialne przeprowadzają formalną i merytoryczną weryfikację złożonych wniosków i ustalają listę kandydatów do otrzymania stypendium uporządkowaną w kolejności uwzględniającej sytuację rodzinną/materialną i wyniki w nauce. 

4. Dyrektor szkoły przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni zaopiniowane wnioski w terminie do 30 września. 

5. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadza analizę formalną złożonych wniosków.

6. Stypendium edukacyjne przyznaje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

7. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o decyzji Zarządu Powiatu. 

8. Stypendium przyznawane jest:

1) uczniom klas niematuralnych – na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy),

2) uczniom klas maturalnych – na okres roku szkolnego liczonego od 1 września do 30 kwietnia (8 miesięcy).

9. Przyjmuje się zasadę kontynuacji wypłaty stypendium dla uczniów w następnym roku budżetowym.

10. Wręczenie stypendiów następuje w sposób uroczysty. 

11. Uczeń traci stypendium:

1) gdy przerwie naukę w danej szkole i nie będzie jej kontynuował w innej szkole prowadzonej przez Powiat Wrzesiński,

2) gdy zostanie skreślony z listy uczniów,

3) na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły.

12. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania pracowników Wydziału Edukacji 

i Kultury Fizycznej o utracie prawa do stypendium przez ucznia jego szkoły w terminie 

7 dni od zaistnienia faktu skutkującego utratą stypendium.

13. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

14. W miejsce skreślonego stypendysty Zarząd Powiatu Wrzesińskiego może przyznać stypendium edukacyjne kolejnemu uczniowi z listy kandydatów z zastrzeżeniem ust. 15. 

15. Stypendium edukacyjne przyznane w trybie określonym w ust. 14 zostaje przyznane  na pozostałe miesiące roku szkolnego, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 8.

§ 5. Zasady i procedury przyznawania jednorazowego stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe i artystyczne:

1. Jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane jest w dwóch kategoriach:

1) za osiągnięcia naukowe,

2) za osiągnięcia artystyczne.

2. Jednorazowe stypendium motywacyjne określone w ust. 1 ma na celu rozbudzanie aspiracji uczniów, wspieranie ich uzdolnień oraz nagradzanie ich osiągnięć.

3. Tryb ubiegania się o jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne za poprzedni rok szkolny:

1) jednorazowe stypendium motywacyjne otrzymują uzdolnieni uczniowie, którzy w szkole, dla której Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub artystycznej, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów 

oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego,

2) z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego mogą wystąpić dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, prawni opiekunowie ucznia, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne, 

3) wniosek należy złożyć w terminie do 30 września, w Starostwie Powiatowym 

we Wrześni,

4) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata,

5) wnioskodawca może złożyć wniosek o stypendium motywacyjne dla grupy uczniów, którzy zespołowo osiągnęli znaczący sukces.

4. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadza analizę złożonych wniosków pod względem formalnym, zawiadamia wnioskodawcę 

o możliwości poprawienia błędów i uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

5. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo wezwania do poprawy, nie będą rozpatrywane.

6. Stypendium motywacyjne przyznaje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

7. O decyzji Zarządu Powiatu powiadamiany jest wnioskodawca, który jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych uczniów. 

8. Stypendium motywacyjne przyznawane jest raz w roku. 

9. Wręczenie stypendiów motywacyjnych odbywa się w sposób uroczysty.

§ 6.  Zasady i procedury przyznawania jednorazowego stypendium TALENT:

1. Stypendium TALENT przyznawane jest w ostatnim roku nauki uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, którzy swoim talentem, pracą i pasją podczas całego cyklu edukacji, osiągali znaczące sukcesy edukacyjne, artystyczne i sportowe, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

2. Stypendium TALENT przyznawane jest raz w roku.

3. Kandydata do stypendium TALENT nominuje dyrektor szkoły, składając wniosek w terminie do 31 maja danego roku, w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

4. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadza formalną analizę złożonych wniosków.

5. Stypendium TALENT przyznaje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. 

6. O decyzji Zarządu Powiatu powiadomiony zostaje wnioskodawca, który jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych uczniów.

7. Wręczenie stypendium TALENT odbywa się w sposób uroczysty.

§ 7. Starosta Wrzesiński z własnej inicjatywy może wnioskować do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o przyznanie stypendium w każdej kategorii. 

§ 8. Wzory wniosków o stypendia ustali Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. szkoły ponadgimnazjalne przekształcą się w szkoły ponadpodstawowe.

« wstecz

Newsletter