Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1)

z dnia 1 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się:

1) zakaz:

  1. organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków,
  2. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach,
  3. utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni,
  4. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;

2) nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(-) Marek Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

« wstecz

Newsletter