Interpretacja przepisu

Interpretacja przepisu

oparta na piśmie Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii

1. Rozporządzenie nie dotyczy ptaków ozdobnych (np. kanarków, papug, itp.).

2. Zapis § 1 pkt.3, dotyczącego zakazu utrzymywania drobiu (kur, kaczek, gęsi, kuropatw, strusi i innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów, indyków, przepiórek, perlic) na otwartej przestrzeni rozumieć należy jako konieczność przetrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych albo utrzymywania drobiu w ograniczonej, odgrodzonej przestrzeni, która:

a) uniemożliwi dostęp drobiu, a w szczególności kaczek i gęsi do otwartych zbiorników wodnych i linii brzegowej rzek, jezior i rozlewisk wodnych,

b) uniemożliwi zanieczyszczenie paszy i wody odchodami i wydzielinami dzikich ptaków (zadawanie paszy i wody powinno odbywać się w pomieszczeniach).

3. W przypadku, gdy właściciel nie ma możliwości przetrzymywania drobiu grzebiącego lub wodnego w zamknięciu, istnieje możliwość ewentualnego przetrzymywania tych zwierząt w ograniczonym obszarze, np. na podwórzu ogrodzonym siatką z wolierą, jednakże pod stałym dozorem właścicielskim.

Jednakże, w każdym przypadku, przetrzymywanie paszy, jej zadawanie ptakom oraz pojenie drobiu w gospodarstwie powinno odbywać się wewnątrz budynków, a woda używana do pojenia ptaków nie może pochodzić ze zbiorników wodnych, a jedynie może być używana woda z wodociągów lub z głębokich studni (studnie zabezpieczone odpowiednio przed zanieczyszczeniem wody przez dzikie ptaki) jak także ze źródeł strumieni w rejonach górskich.

4. W przypadku utrzymywania strusi lub innych bezgrzebieniowców, hodowca powinien zapewnić:

  ograniczenie obszaru przemieszczania się ptaków poprzez zmniejszenie wybiegów,

organizację nadzoru nad ptakami przez pracowników ferm, tak, aby była możliwość kontrolowania wybiegów i udaremnienia dostępu dzikiego ptactwa do strusi i innych bezgrzebieniowych.

« wstecz

Newsletter