Świadczenia zdrowotne w domu pacjenta

Pacjenci, którzy nie poruszają się samodzielnie ze względu na chorobę, mogą otrzymać świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania, wynikające z zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Każdy pacjent, który wybrał swojego lekarza rodzinnego, ma prawo umówić się na wizytę w domu w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, spowodowanych np. niepełnosprawnością czy gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia. Wizyta powinna się  odbyć jeszcze w dniu zgłoszenia.

Jeśli w trakcie wizyty domowej lekarz lub pielęgniarka stwierdzą, że konieczne jest wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, to zapewniają opiekę pacjentowi do czasu przyjazdu karetki.

Jeżeli okaże się, że wskazane są świadczenia zdrowotne z zakresu  zadań pielęgniarki  POZ, to lekarz POZ wydaje zlecenie pielęgniarce, do której zadeklarowany jest pacjent. W sytuacjach uzasadnionych wskazaniami medycznymi świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki również są realizowane poprzez wizyty domowe.

Są pacjenci, którzy wymagają opieki pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania. Do  objęcia pacjenta opieką pielęgniarską w jego domu można zgłosić się osobiście, może to uczynić lekarz rodzinny, także rodzina lub opiekunowie. Również pracownik ośrodka pomocy społecznej, który zna sytuację chorego, ma możliwość zgłaszania.
Zakres świadczeń zdrowotnych, jakich pielęgniarka udziela w domu chorego, jest bardzo szeroki: są to m.in. świadczenia diagnostyczne, czyli np. pomiar ciśnienia, pobieranie krwi i wymazów do badań laboratoryjnych, świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne; podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarskim, świadczenia usprawniające. Wizyty domowe odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy pielęgniarki oraz z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Wizyty profilaktyczne realizowane przez położną w POZ obejmują: rozpoznawanie problemów zdrowotnych populacji objętej opieką, wizyty położnej w edukacji przedporodowej począwszy od 26 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu. Położna obejmuje opieką kobietę w okresie połogu oraz noworodka do ukończenia 2 miesiąca życia poprzez wizyty patronażowe. Położna odwiedzająca kobietę po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz