Karty ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS od 2010 roku zaprzestaje wydawania i poświadczania legitymacji ubezpieczeniowych. „Stare” książeczki pozostaną w użyciu, ale z czasem będzie ich ubywać. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych do użycia włączone zostaną elektroniczne karty ubezpieczenia. Tych jednak ciągle nie ma. Prawo do świadczeń można wykazać dowodem opłacenia składek zdrowotnych (obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia, np. z powodu braku numeru PESEL).

Do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego:
- osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę powinna przedstawić aktualny raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy to osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub zaświadczenie z zakładu pracy bądź aktualną legitymację ubezpieczeniową,
- osoba prowadząca działalność gospodarczą – druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej,
- osoba ubezpieczona w KRUS – zaświadczenie lub legitymację podstemplowaną przez KRUS, a prowadzący działy specjalne produkcji rolnej – dowód wpłaty składki,
- emeryt i rencista – legitymację emeryta lub rencisty, może być to również zaświadczenie z organu rentowego, aktualny odcinek renty lub emerytury,
- osoba bezrobotna – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
- osoba ubezpieczona dobrowolnie – umowę z NFZ i potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z ZUS wraz z dowodem opłacenia składki,
- członek rodziny – dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła go do ubezpieczenia zdrowotnego, można również przedstawić zaświadczenie wydane przez pracodawcę, a w przypadku młodzieży uczącej się (pomiędzy 18. a 26. rokiem życia) dodatkowo dokument potwierdzający ten fakt.

Brak dokumentu poświadczającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia. Jednak nieprzedstawienie tego dokumentu w terminie 30 dni od przyjęcia do szpitala lub w terminie 7 dni od zakończenia udzielania świadczenia skutkuje obciążeniem kosztami pacjenta.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz