Dochodzenie praw przez pacjenta

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej  stwierdza, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta, takich jak: prawo dostępu do dokumentacji medycznej, prawo do ochrony danych, prawo do świadczeń zdrowotnych, informacji, wyrażania zgody na interwencję medyczną, godności, opieki duszpasterskiej, prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – za doznaną krzywdę pacjent ma prawo do zadośćuczynienia.

Osoba, której prawa zostały naruszone, może dochodzić ich na drodze administracyjnej lub sądowej. Pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę, którą składa się do: kierownika zakładu opieki zdrowotnej, Okręgowej Izby Lekarskiej (jeśli naruszenie praw pacjenta jest spowodowane działalnością lekarza), Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (jeśli naruszenie spowodowane jest działalnością pielęgniarki lub położnej), Biura Praw Pacjenta – w tej chwili funkcję Rzecznika Praw Pacjenta pełni Krystyna Barbara Kozłowska (kontakt: ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa). Można się także zwrócić do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. Od sierpnia tego roku naszym pełnomocnikiem jest pielęgniarka, Barbara Skrzydlewska. Przyjmuje w środy od godz. 10.00 do 12.00 w pok. 105 (obok sekretariatu prezesa), tel. 61 437 06 23.

Warto przypomnieć, że kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć na podstawie ustawy korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

 

Krystyna Dudzińska
z-ca dyr. ds. medycznych
Szpitala Powiatowego

« wstecz

Newsletter