• Logo UE

Fundusze unijne

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni udziela wszelkich informacji na temat Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, parafie, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zainteresowane ubieganiem się o środki unijne mogą w wydziale uzyskać informacje o warunkach, terminach i zasadach wyboru projektów, procedurach konkursowych oraz wymaganych dokumentach niezbędnych do uzyskania dofinansowania.

Kontakt:
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, I piętro – pok. nr 105
nr tel. 61 640 45 04, 640 45 08, e-mail: fundusze@wrzesnia.powiat.pl