Europejski Fundusz Społeczny

  • EFS_Samorzad_kolor-PL

„Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.”

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji projektu: 17.11.2020 r. – 31.03.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński.

Całkowita wartość projektu: 524 868,75 zł

Wartość dofinansowania: 446 138,43zł

 

Celem projektu jest złagodzenie skutków wystąpienia epidemii COVID-19 poprzez stworzenie warunków dla nauczania na odległość przez wsparcie 6 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt -105 laptopów).

W ramach projektu  6 szkół kształcenia zawodowego zostanie doposażona w laptopy oraz oprogramowanie. Laptopy będą wykorzystywane przez uczniów, którzy nie dysponują sprzętem do realizacji zdalnie kształcenia zawodowego. Zakupiony sprzętu do nauki zdalnej po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół będzie wykorzystywany przez szkołę do kształcenia w trybie stacjonarnym.

« wstecz

Newsletter