Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”

Strona internetowa

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” powstało w 2008 roku przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. Celem tej niedochodowej i samopomocowej organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom. „Razem” reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

Aby pomagać...

Inicjatorką i założycielką oraz pierwszą prezeską była nauczycielka ZSS Renata Jakubowska. Obecnie funkcję zarządzającą sprawuje Olga Sierecka-Nawrocka. Stowarzyszenie liczy teraz 31 członków, są to nauczyciele ZSS, choć organizacja chętnie przyjmuje w swoje szeregi także rodziców. Środki na działalność pozyskiwane są ze składek członkowskich, w konkursach ofert oraz – w mniejszym stopniu – od sponsorów. Niektóre działania realizowane są przy wsparciu finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

« wstecz