Regulamin programu prewencyjnego "Wrzesiński rower - bezpieczny rower"

Regulamin

 

programu prewencyjnego

 „Wrzesiński rower – bezpieczny rower”

 

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa cele programu prewencyjnego „Wrzesiński rower – bezpieczny rower” oraz warunki przystąpienia do programu

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1. Komendzie – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Policji we Wrześni,

 

2. Policjancie – należy przez to rozumieć funkcjonariusza KPP we Wrześni,

 

3. Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską we Wrześni,

 

4. Strażniku miejskim – należy przez to rozumieć funkcjonariusza Straży Miejskiej we Wrześni,

 

5. Programie – należy przez to rozumieć policyjny program prewencyjny „Wrzesiński rower – bezpieczny rower”,

 

6. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin programu „Wrzesiński rower – bezpieczny rower”,

 

7. Rejestrze – należy przez to rozumieć Policyjny Rejestr Oznakowanych Rowerów,

 

§ 3

 

1. Program realizowany wspólnie przez Komendę oraz Straż polega na znakowaniu rowerów w celu zapobieżenia ich kradzieży oraz identyfikacji właściciela w przypadku odnalezienia oznakowanego roweru,

 

2. Znakowanie rowerów odbywać się będzie:

 

a) dla mieszkańców Wrześni oraz Gminy Września w siedzibie Straży ul. Ratuszowa 1, natomiast dla mieszkańców pozostałych gmin Powiatu Wrzesińskiego w miejscowych posterunkach Policji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,

 

b) podczas imprez o charakterze edukacyjnym, promujących bezpieczeństwo,

 

c) podczas lokalnych imprez okolicznościowych,

 

d) działań profilaktyczno – prewencyjnych wśród młodzieży szkolnej uczącej się w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy,

 

 

 

§ 4

 

1. Policjant oraz Strażnik oznakują rower w trzech miejscach tajnopisem nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go w rejestrze nadając mu indywidualny numer , który składać się będzie z serii 9 znaków – trzech liter oraz 6 cyfr np. PWR000001, gdzie: PWR oznacza powiat wrzesiński, numer porządkowy kodu od 000001 do 001000 (według ścisłego zarachowania),

 

2. Na ramę zostanie naklejona nalepka z indywidualnym numerem potwierdzająca umieszczenie roweru w rejestrze,

 

3. Policjant lub Strażnik miejski dokonujący znakowania wypełnia druk ”Zgłoszenia przystąpienia do programu” oraz przekazuje właścicielowi roweru potwierdzenie przystąpienia do programu         w formie plastikowej karty formatu dowodu osobistego,

 

4. Policjant lub Strażnik wykonujący znakowanie roweru sporządza dokumentację fotograficzną oznakowanego roweru.

 

 

§ 5

 

1. Do programu może przystąpić wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Powiatu Wrzesińskiego, która stawi się w wyznaczonym terminie w miejscu znakowania rowerów                 z dokumentem tożsamości, paragonem lub kartą gwarancyjną z datą zakupu roweru, który ma być oznakowany.

 

2. Dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została sprawdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru,

 

3. W przypadku gdy właściciel nie posiada dowodu zakupu bądź karty gwarancyjnej wypełnia oświadczenie, że rower przeznaczony do oznakowania jest jego własnością.

 

4. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do programu jest obowiązkowe wyposażenie roweru. Zgodnie z § 53 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku              w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003 r., nr 32, poz. 262) rower powinien być wyposażony:

 

a) z przodu - jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,

 

b) z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,

 

c)  co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,

 

d) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

5. Odstępuje się od znakowania rowerów, które nie posiadają fabrycznego numeru ramy, mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego znaku identyfikacyjnego.

 

 

 

§ 6

 

1.  Znakowanie roweru i uczestnictwo w Programie jest bezpłatne,

 

2. Każdy przystępujący do programu oświadcza, że rower podlegający rejestracji stanowi jej własność i pochodzi z legalnego źródła oraz wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.) i potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem  w zgłoszeniu przystąpienia do programu.

 

3. Każdy przystępujący do programu oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dla właściciela oznakowanego roweru, która stanowi, że:

a) współadministratorami danych osobowych właścicieli oznakowanych rowerów są: Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1 oraz Komendant Powiatowy Policji we Wrześni z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Szkolna 23,

b) dane osobowe właścicieli przetwarzane będą w celu ewidencjonowania osób – właścicieli rowerów, którzy przystąpili do programu „Wrzesiński rower – bezpieczny rower”,

c) właściciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

 

4. Każda osoba, która przystąpiła do programu, korzystając z roweru zobowiązuje się posiadać zawsze przy sobie i okazywać podczas kontroli dokument potwierdzający przystąpienie do programu,

 

5. Powiadomić Komendę lub Straż o kradzieży zbyciu oznakowanego roweru,

 

6. W przypadku sprzedaży roweru oznakowanego w programie należy ten fakt zgłosić do Komendy lub Straży oraz przekazać dokumentację poświadczającą oznakowanie roweru wraz z plastikową kartą nowemu właścicielowi.

« wstecz

Newsletter