Obowiązki sprzedawcy związane z wydaniem towaru

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu, kontynuujemy temat umów. Otóż w razie sprzedaży towarów konsumpcyjnych na sprzedawcy ciążą obowiązki związane z zawarciem umowy bez względu na to, w jaki sposób do tego dochodzi.

Poniżej przedstawiam zasady dotyczące umów zawieranych w sposób tradycyjny, jak również umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy.

Sprzedawca powinien zamówiony towar wydać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, chyba że strony transakcji umówiły się inaczej. 

Gdy sprzedawca się spóźnia czy nie wywiązuje się z tego obowiązku, konsument może wyznaczyć sprzedawcy dodatkowy termin na wydanie towaru.

Jeżeli to nie da rezultatu, konsument ma prawo odstąpić od umowy. Wraz z towarem sprzedawca ma obowiązek wydać konsumentowi wszystkie dokumenty dotyczące oferowanego towaru, w tym instrukcje obsługi, zasady konserwacji czy dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

Ponadto sprzedawca jest zobowiązany udzielić konsumentowi jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji w języku polskim –wystarczających do pełnego i prawidłowego korzystania z rzeczy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić konsumentowi znaczenie poszczególnych postanowień umownych znajdujących się w przekazywanych dokumentach.

« wstecz