Umowa pożyczki

Pani Maria zamierza pożyczyć znajomej większą kwotę pieniędzy. Pyta, czy konieczne jest spisanie umowy?

TAK. Umowa pożyczki, gdy jej suma wynosi co najmniej 500 złotych, powinna być sporządzona na piśmie. Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje wprawdzie nieważności umowy, ale może powodować problemy z udowodnieniem faktu w sytuacji, gdyby pożyczkobiorca odmówił jej zwrotu. W postępowaniu przed sądem, który będzie rozstrzygał spór o odzyskanie pieniędzy, nie będzie można powołać świadków, którzy potwierdzą okoliczności udzielenia pożyczki. O jej udzieleniu będzie świadczyła wyłącznie umowa czy inne pisemne potwierdzenie jej otrzymania, m.in. potwierdzenia wpłaty, kopie przelewów.

Umowa pożyczki powinna określać, kto komu pożycza pieniądze. Dobrze jest też podać adresy stron, a nawet numer PESEL, wysokość pożyczanej kwoty i termin jej zwrotu.

Podstawa prawna  Kodeks cywilny art. 720- 724.

Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz

Newsletter