Czy zadatek i zaliczka to ta sama przedpłata?

NIE. Są to przedpłaty będące formą zabezpieczenia zrealizowania umowy, podlegające zaliczeniu na poczet przyszłego wynagrodzenia za wykonanie zleconego umową zadania. Różnica między nimi ujawnia się w momencie odstąpienia od umowy. 

Zadatek – w razie wpłaty zadatku rezygnacja z umowy przez wpłacającego spowoduje, że kontrahent będzie mógł zachować otrzymaną kwotę. Z kolei przy niewywiązaniu się kontrahenta z umowy, wpłacający może domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. 

Zaliczka – w przypadku zaliczki niewykonanie warunków umowy przez którąkolwiek ze stron powoduje, że wpłacający może żądać jej zwrotu wyłącznie w wysokości wpłaty, a kontrahent nie może zatrzymać pieniędzy dla siebie.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny.

 Elżbieta Staszak-Małecka

  • elzbieta strzalek malecka

« wstecz