Czy można reklamować wycieczkę last minute?

Pan Krzysztof kupił bardzo atrakcyjną wycieczkę zagraniczną w ofercie last minute. Obawia się jednak, że za niższą cenę dostanie na miejscu niższy standard niż wynika to z umowy. Zastanawia się, co w razie gdy biuro podróży nie wywiąże się z podpisanej z nim umowy. Czy będzie mógł w normalnym trybie złożyć reklamację?

Oczywiście tak. Biuro podróży nie może zastrzec w umowie, że w przypadku wykupienia wycieczki w ofercie last minute konsumentowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym na przykład odszkodowawcze. Takie postępowanie to nic innego jak ograniczanie przez sprzedawcę odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania bądź zapewnienie sobie prawa do jednostronnej zmiany umowy, co stanowi zakazaną klauzulę umowną. Każdemu klientowi, który korzysta z oferty last minute lub innej objętej promocją oferty, przysługuje pełna ochrona i nie ma znaczenia, że cena jest obniżona. W związku z tym każda istotna zmiana warunków wyjazdu może zostać dokonana w uzgodnieniu z klientem – powinien on o tym wiedzieć i jeśli ich nie akceptuje, musi mieć prawo odstąpienia od umowy. Istotne zmiany warunków wycieczki są też podstawą do złożenia przez jej uczestnika reklamacji, która musi być rozpatrzona zgodnie z ogólnymi zasadami.

Podstawa prawna art. 11a i 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz .U. z 2004 roku nr 223 poz. 223, poz. 2268 z poźn. zm).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz