Wymarzony urlop

Sezon urlopowy w pełni - jak co roku mogą pojawić się problemy z umowami zawieranymi z biurami podróży. Warto więc przypomnieć, na co zwracać uwagę, chcąc skorzystać z usług turystycznych, ponieważ przy wyborze biura podróży kierujemy się przede wszystkim ceną imprezy, zamiast dokładnie sprawdzić z kim i na jakich warunkach podpisujemy umowę. Najważniejsze jest jednak dokładne przeczytanie i zapoznanie się z treścią umowy

Sprawdź biuro podróży

Zanim zdecydujemy się na daną ofertę, należy dokładnie sprawdzić biuro podróży - czy jest ono organizatorem imprez, pośrednikiem, czy agentem. Organizator i pośrednik muszą posiadać zezwolenie wojewody na świadczenie usług turystycznych. Jeżeli zawieramy umowę z agentem, warto poprosić o zezwolenie wydane dla organizatora turystyki. Fakt, czy biuro posiada stosowne zezwolenie, można sprawdzić u wojewody właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa turystycznego (Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości nr 16/18) lub w Centralnym Rejestrze Zezwoleń w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (tel. 0 22 693 46 47 turystyka.crz.mg.gov.pl). Warto też dowiedzieć się czy biuro podróży jest zrzeszone w Polskiej Izbie Turystyki ( tel. 0 22 826 55 36 ) lub Izbie Regionalnej (Poznań ul. Fredry 7/9 tel. 0 61 853 68 39). Można zapytać również Rzecznika Konsumentów (tel. 4370-316), czy nie otrzymywał skarg na działalność biura, którego usługi nas interesują.

Oferta i katalog

Klient biura powinien otrzymać szereg informacji, zanim podpisze umowę. Broszury, foldery, katalogi muszą dokładnie charakteryzować daną ofertę. Należy szczegółowo sprawdzić cenę imprezy- czy obejmuje wszystkie usługi, czy tylko niektóre (np. czy wycieczki fakultatywne są płatne na miejscu).Warto dowiedzieć się o tak zwane drobne opłaty, które w praktyce mogą znacznie podwyższyć cenę – np. czy płacimy za leżaki na hotelowej plaży, czy klimatyzacja jest wliczona w cenę, czy napoje do posiłków są bezpłatne, albo z czego nieodpłatnie mogą korzystać dzieci. Jeżeli cena podawana jest w walucie obcej, należy sprawdzić według kursu jakiego banku jest przeliczana na złotówki i z jakiego dnia brany jest kurs ( z dnia wpłaty zaliczki czy całej kwoty). 

Dla uniknięcia rozczarowania warto dokładnie sprawdzić miejsce pobytu a zwłaszcza położenie hotelu, jego kategorię i wyposażenie oraz odległość od plaży i centrum miasta, połączenia komunikacyjne, możliwości zwiedzania czy uprawiania sportów. Ważne są też kwestie dotyczące wyżywienia- czy będzie wybór posiłków, czy można z nich zrezygnować, jaka kuchnia będzie podawana. Konsument powinien otrzymać szereg informacji dodatkowych - o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych i szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia na obszarze, w który zamierzamy przebywać.

Skrupulatnie przeczytaj umowę

Możliwość negocjowania warunków umowy zdarza się bardzo rzadko. W praktyce umowa jest przedkładana konsumentowi do podpisu jako wzorzec stosowany przez biuro. Mimo to należy sprawdzić, czy umowa o świadczenie usług turystycznych zawiera następujące elementy:

 1. nazwę organizatora turystyki i numer zezwolenia oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała,
 2. miejsce pobytu lub trasę wycieczki,
 3. czas trwania imprezy turystycznej,
 4. program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług w tym:
  - rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu planowanego powrotu,

  - położenie, rodzaj i kategorię hotelu zgodnie z przepisami kraju pobytu,

  - liczbę i rodzaj posiłków,

  - program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej.
   
 5. cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszystkich koniecznych należności, podatków i opłat (jeżeli nie są zawarte w cenie) oraz wyraźnie podane okoliczności, które mogą podwyższyć cenę,
 6. sposób zapłaty,
 7. rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela,
 8. termin zawiadomienia konsumenta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej np. z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń,
 9. termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków (klient może bez zgody organizatora przenieść na osobę, która spełnia warunki udziału w imprezie turystycznej)
 10. sposób zgłaszania reklamacji wraz z podaniem terminu zgłaszania reklamacji,
 11. wymagania specjalne, o których konsument zawiadomił organizatora lub pośrednika i na które strony wyraziły zgodę,
 12. podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

Reklamuj złe usługi

Zarzuty reklamacyjne obejmujące usługi turystyczne dotyczą najczęściej niezgodność świadczeń, jakie otrzymali konsumenci, z tymi które zostały zapisane w umowie- np. zmieniono plan imprezy czy miejsce zakwaterowania.

Reklamację można złożyć już w trakcie trwania imprezy – u pilota lub po powrocie – u organizatora. Pilot ma obowiązek potwierdzić konsumentowi przyjęcie reklamacji, a w razie jej niezałatwienia, przekazać ją organizatorowi turystyki. Jeżeli biuro podróży nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy lub w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, gdy reklamacja została złożona po zakończeniu imprezy, przyjmuje się, że została ona uznana za uzasadnioną. W przypadku gdy, organizator nie reaguje na wniesioną skargę, można zawiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie nierzetelnemu organizatorowi turystyki. Takiemu biuru grożą sankcje administracyjne, w tym cofnięcie zezwolenia.

Wybierając się na wymarzony urlop, oprócz perspektywy samych przyjemnych chwil, pomyślmy zawczasu, aby takie rzeczywiście były i na długo pozostały w naszych wspomnieniach.  

« wstecz