Uważaj przy zakupach przez Internet

Coraz więcej osób robi zakupy siedząc w domu przed komputerem. Jest to szybka i łatwa forma kupowania, jednak należy uważać, aby nie wpaść w pułapkę. Nie wszystkie sklepy internetowe są fair wobec swoich klientów – zdarza się, że nie podają pełnych informacji o firmie, o towarze i jego walorach, czy kosztach zakupów.

Zakupy przez Internet to rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną, a jednocześnie umowa zawierana na odległość. Dlatego sklepy internetowe powinny spełniać wymogi dla obu rodzajów umów sprzedaży. Zanim zdecydujemy się na taką formę zakupów, warto wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę.

Sprawdź u kogo kupujesz…

Klient, który dokonuje zakupu towaru lub usługi przez Internet, musi dokładnie wiedzieć, z kim zawiera umowę. Dlatego osoba lub firma, która świadczy usługi przez Internet, powinna udzielić kupującemu wyraźnych i jednoznacznych podstawowych informacji o sobie. Informacje takie muszą być bezpośrednio dostępne przez system teleinformacyjny (np. znajdować się na stronie internetowej). Należą do nich adresy elektroniczne (e-mail lub adres strony internetowej), imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa firmy, wraz z jej siedzibą i adresem. Jeżeli usługi przez Internet świadczy przedsiębiorca, a usługa taka wymaga zezwolenia (np. świadczenie usług finansowych) – należy wskazać informacje dotyczące zezwolenia, np.nr i organu, który je wydał.

…i co kupujesz

Sprzedaż przez Internet jest jednocześnie umową na odległość, dlatego klient powinien również otrzymać informacje wymagane dla tego typu umów przez ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. nr 22 poz.271 ze zm). Najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość, konsument, za pośrednictwem środków komunikowania na odległość, powinien otrzymać informacje o tak zwanych istotnych właściwościach kupowanej rzeczy (np. w przypadku sprzętu AGD będą to parametry techniczne). Kupujący musi także znać dokładną cenę, obejmującą wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki, jak również zasady uregulowania ceny (np. przelew na konto). Sprzedawca internetowy musi poinformować o kosztach, terminie i sposobie dostawy, a także kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (jeżeli są one skalkulowane inaczej niż według normalnej taryfy). Powinien również poinformować klienta o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni i wypowiedzenia umowy oraz warunkach reklamacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany potwierdzić wszystkie te informacje najpóźniej, gdy zaczyna realizować umowę, jeśli nie dokona takiego potwierdzenia, termin 10 – dniowy wydłuża się do trzech miesięcy.

Zgodnie z regulaminem

Firmy, które prowadzą sprzedaż przez Internet, powinny mieć regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie klientowi przed zawarciem umowy, jak i na jego żądanie. Regulamin określa m.in. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i tryb postępowania reklamacyjnego. Drogą elektroniczną, przede wszystkim za pośrednictwem e-maila, nie można przesyłać bez zgody klienta tak zwanych spamów, czyli nie zamówionych informacji. Takie informacje można traktować jako zamówione tylko wówczas, gdy klient zgodził się na ich otrzymanie, a w szczególności udostępnił w tym celu swój adres elektroniczny.

Można zrezygnować

Z zakupu internetowego można zrezygnować w ciągu 10 dni bez podawania przyczyn. Niestety, nie wszystkie sklepy internetowe informują klientów o tym prawie. Termin 10-dniowy, liczony jest od dnia wydania rzeczy lub, jeżeli umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia zawarcia umowy. Ważne jest, abyśmy naszą rezygnację złożyli formie pisemnego oświadczenia. Absolutnie niedopuszczalne jest zastrzeżenie odstępnego, czyli prawa odstąpienia od umowy za zapłatą oznaczonej sumy. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni.

Z internetowych zakupów nie zrezygnujemy wówczas, gdy sprzedaż nastąpiła w drodze licytacji, dostarczone towary ulegają szybkiemu zepsuciu lub zawarta została umowa o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych lub wykonania w ściśle oznaczonym okresie usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek lub gastronomii. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to zrezygnować nie będzie można również z zakupu płyt, kaset, filmów video i DVD - gdy zostały rozpakowane. Podobnie – z usługi, która za zgodą konsumenta została rozpoczęta przed terminem 10 dni (konsumentowi zależało na bardzo szybkim uruchomieniu zlecanej usługi) oraz z usług dostarczania prasy i usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych, a także produktów i usług wykonanych na indywidualne zamówienie. 

« wstecz

Newsletter