Fundacja IDOL

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w corocznym konkursie IDOL, w którym nagradzane są osoby i instytucje za ich aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku. Konkurs ma ponad 20 lat tradycji, a tegoroczna edycja, w związku ze zbliżającym się jubileuszem działalności Fundacji będzie wyjątkowa, także ze względu na jej międzynarodowy wymiar. Każdy jest uprawniony do zgłaszania kandydatur, które zostaną zatwierdzone przez Kapitułę Konkursu. Kandydatury zgłaszać można w kilku kategoriach.

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego nagrodzeni zostaną podczas regionalnych konferencji REHA. Laureaci pierwszego etapu biorą udział w konkursie krajowym. Ostateczne wyniki zostają ogłoszone podczas ogólnopolskiej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Warszawie.

Zgłaszenia kandydatów trwają do 19 maja 2021 roku poprzez stronę: http://idol.szansadlaniewidomych.org/

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://www.szansadlaniewidomych.org/wp-content/uploads/2021/05/Regulamin-Konkursu-IDOL-2021.pdf


 

Wróć do sprawności po udarze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”

Celem programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u osób po przebytym udarze mózgu, poprzez działania zdrowotne i edukacyjne w celu przyspieszenia ich powrotu do życia społecznego i zawodowego w okresie realizacji programu. Wsparcie otrzymają także opiekunowie osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie w formie bezpłatnych, 3-tygodniowych, dziennych (z zapewnieniem wyżywienia) turnusów rehabilitacyjnych,  w ramach których pacjenci po konsultacjach z lekarzem specjalistą oraz fizjoterapeutą kierowani będą na:

 • zabiegi neurofizjoterapeutyczne,
 • zabiegi fizykalne,
 • terapie zajęciowe,
 • terapie neurologopedyczne,
 • terapie neuropsychologiczne

Program finansowany jest ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Powiatu Szamotulskiego.

Więcej informacji na stronie: http://szamotuly.med.pl/poudarze

Zapisy do programu: http://szamotuly.med.pl/deklaracja-uczestnictwa/

 

 • Ulotka str. 1
 • Ulotka str. 2

 

Kolejne spotkanie w ramach Akademii Pozytywnego Myślenia

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach przedsięwzięcia Akademia Pozytywnego Myślenia. Mieszkańcy powiatu mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach relaksacyjno-artystycznych podczas których wykonywane będą dekoracje wielkanocne. Warsztaty odbędą się 20 marca 2020 r. (piątek) w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni w godz. 16.00-18.00.

Liczba miejsc jest ograniczona w związku z tym obowiązują wcześniejsze zapisy.

Zgłoszenia udziału można dokonać osobiście w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni lub telefonicznie - 61 640 44 64.

 • Plakat warsztaty relaksacyjno-artystyczne

 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

 

 

 • Informacje związane z koronawirusem

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Szczegółowe informacje na temat koronawirusa oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Programy profilaktyczne w ramach NFZ w 2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że w 2020 r. finansuje programy profilaktyczne w zakresie:
1.    profilaktyki raka piersi (etap podstawowy i pogłębiony) w pracowni stacjonarnej,
2.    profilaktyki raka piersi etap podstawowy w pracowni mobilnej (zakontraktowanych 
6 mammobusów),
3.    profilaktyki raka szyjki macicy,
4.    badań prenatalnych,
5.    profilaktyki chorób odtytoniowych,
6.    profilaktyki chorób układu krążenia (realizowanych przez lekarzy rodzinnych),
7.    profilaktyki gruźlicy (realizowany przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej).


Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje również projekt pod nazwą „Środa z profilaktyką” – każda środa w Oddziale NFZ dedykowana jest profilaktyce chorób oraz promocji zdrowia.


Poniżej do pobrania 2 ulotki: dotyczącą zasad realizowanych oraz finansowanych programów profilaktycznych w ramach umowy z NFZ oraz prognozowane tematy przewodnie na tzw. „środy z profilaktyką” w okresie luty-marzec 2020 r.
 

 • programy zdrowotne
 • programy zdrowotne 1
 • środa z profilaktyką
 • środa z profilaktyką 1

Poszukujemy lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego

Starosta Wrzesiński działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert celem powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.


1. Przedmiotem ogłoszenia jest realizacja usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

2. Podstawą świadczenia usług będzie umowa zawarta z lekarzem lub podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

3. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych powiatu wrzesińskiego od momentu podpisania umowy do 15.12.2021 r.

4. Oferenci odpowiadający na ogłoszenie:
a) posiadają status podmiotu leczniczego i zapewnić całodobowy dyżur lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, który wykona czynności będące przedmiotem ogłoszenia
 lub
posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 959 z późn. zm.) oraz zapewnić całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem ogłoszenia,
b) zapewnią we wszystkie dni roku całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym będzie można dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.

5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez więcej niż jeden podmiot leczniczy lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, na podstawie oddzielnych umów zawartych z każdym z wybranych Oferentów.

6. Ofertę należy złożyć wypełniając formularz ofertowy zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Druk oferty dostępny do pobrania na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

7. W formularzu oferty Oferent, określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie i ustalenie przyczyny zgonu oraz wystawienie karty zgonu. Określona przez Oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zadania, które są i mogą być wymagane w związku z jego wykonaniem. 

8. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę.

9. Oferta musi być złożona lub przesłana w zaklejonej kopercie na adres:
Starostwo Powiatowe we Wrześni
ul. Chopina 10 
62 – 300 Września
Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
z dopiskiem „LEKARZ" w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Wrześni).

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego przedmiot ogłoszenia podejmuje Starosta Wrzesiński.

12. Dodatkowych informacji na temat warunków postępowania udziela Referat Spraw Społecznych i Zdrowia, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 109, tel. 061 640 45 34.

 

 

 

Program profilaktyki czerniaka

Powiat Wrzesiński przystąpił do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z materiałami dydaktycznymi (tj. ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film dot. samobadania skóry). Będą one realizowane w czterech  powiatowych placówkach oświatowych. Realizatorami programu mogą być nauczyciele biolodzy, pielęgniarki szkolne 
lub wychowawcy w ramach godziny wychowawczej. Zakładanymi rezultatami przeprowadzonych zajęć będzie: poznanie przez uczniów zasad profilaktyki czerniaka, zdobycie umiejętności  przeprowadzenia samobadania skóry czy różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.
 

 • plakat-znamie-znam-je

Program Profilaktyki Nowotworów Skóry - możliwość bezpłatnego udziału

Celem Programu jest zwiększenie świadomości Polaków w zakresie zapobiegania nowotworom skóry i znajomości metod samobadania znamion, a także zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby.

Kto może przystąpić do Programu?

 • Wszystkie osoby w wieku 15-64 (oraz starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo) mogą otrzymać konsultację edukacyjną oraz poradę lekarza  POZ.
 • Osoby w wieku 50-64 mogą przystąpić do przesiewowego badania dermatoskopowego lub wideodermatoskopowego skóry.
 • W przypadku zaleceń lekarza (związanych z występowaniem niepokojących znamion lub czynników ryzyka) badanie przesiewowe będzie wykonane u osób w wieku 15-49 i po 64 r.ż. (jeśli są nadal aktywne zawodowo).

Więcej o informacji o programie zwiera broszura poniżej oraz strona www.wco.pl/ppns

 

 • Broszura informacyjna o nowotworach złośliwych skóry
 • Broszura informacyjna o nowotworach złośliwych skóry
 • Broszura informacyjna o nowotworach złośliwych skóry
 • Broszura informacyjna o nowotworach złośliwych skóry
 • Broszura informacyjna o nowotworach złośliwych skóry
 • Broszura informacyjna o nowotworach złośliwych skóry
 • Broszura informacyjna o nowotworach złośliwych skóry

 

 

Zapraszamy - 22 czerwca 2019 r. piknik MIĘDZY NAMI KOBIETAMI

Na wydarzenie obowiązują zapisy, tel. 61 640 44 64, 61 640 44 73.

 

 

 • plakat wydarzenia Między nami kobietami

 

 

Powiatowa Akademia Ruchu - VI edycja wiosna 2019

Rozpoczynamy nabór do VI edycji Powiatowej Akademii Ruchu - wiosna 2019.

 • plakat Powiatowa Akademia Ruchu VI edycja wiosna 2019

 

 

Bezpłatne badania profilaktyczne nowotworów głowy i szyi

 

 

 • Plakat informacyjny o badaniach profilaktycznych nowotworów głowy i szyi

 

 

 

 

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

 

 

 • Plakat dotyczący bezpłatnych badań profilaktycznych jelita grubego

 

 

Zapraszamy na monodram pt. "Jest jak Jest"

                                                                                

 • Plakat monodram "Jest jak jest"

 

Wrzesińskie Amazonki zapraszają osoby zdrowe oraz chore onkologicznie i ich bliskich, z wszystkich gmin Powiatu Wrzesińskiego do obejrzenia monodramu pt. „Jest jak Jest”.
Spektakl odbędzie się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury w poniedziałek   14 maja 2018 r. godz. 18:00

W Polsce trwa kampania edukacyjna skierowana do kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi, pod hasłem „Jest jak Jest.  Mam wybór”. Jej celem jest uświadomienie jak najszerszej rzeszy pacjentek, że mają możliwość wyboru metod leczenia.         
Pierwsza część hasła kampanii „Jest jak Jest” ma podkreślać, jak ważne jest uświadomienie sobie, że zaawansowany rak, to nie koniec, ale etap w życiu, które trwa dalej. Życie z zaawansowanym rakiem jest codziennością dla tysięcy kobiet w Polsce, w związku z tym Amazonki chcą uczyć Polki: jak mówić o chorobie, która nie powinna być tematem tabu oraz jak rozmawiać z najbliższymi na najtrudniejsze tematy związane z leczeniem.

W imieniu Amazonek zapraszamy chętne osoby, by skorzystać z niepowtarzalnej okazji, włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę i obejrzeć spektakl oraz wysłuchać prelekcji na temat badań profilaktycznych. Wierzymy, że przyczynimy się do zwiększenia zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne oraz do zwiększenia świadomości na temat raka piersi i chorób onkologicznych. Po spektaklu przewidziano panel dyskusyjny oraz poczęstunek. 
Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Powiat Wrzesiński.

Wejściówki do odbioru: WOK Września, 
Starostwo Powiatowe, pok. 109. 

 • plakat Powiatowa Akademia Ruchu IV edycja wiosna 2018

 


 

Konkurs  Wielkopolski Lekarz z Sercem  im. Kazimierza Hołogi

 

 

 • Logo lekarz z sercem

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3222/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku, ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z naszego regionu.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania.

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski niezwykły lekarz z powołania, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom.

Laureatem I edycji konkursu został: prof.dr hab.n.med.Jacek Łuczak

Wyróżnienie otrzymali: dr Bożena Janicka oraz dr Marek Daniel

Nabór kandydatów do II edycji Konkursu w roku 2018 potrwa od 17 stycznia do 28 lutego 2018 roku.

Uchwałę ZWW, wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl z zakładki start >> Urząd >> Departamenty >> Departament Zdrowia >> Dokumenty do pobrania.

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.


 

Powiatowa Akademia Ruchu - zapraszamy do współpracy

Powiat Wrzesiński w ramach promocji zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego planuje organizację kolejnej edycji Powiatowej Akademii Ruchu – wiosna 2018. Poszukujemy instruktorów do prowadzenia zajęć.

 

 1.       Głównym założeniem przedsięwzięcia jest propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu poprzez cykl 10-tygodniowych zajęć ruchowych.

 2.       Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia w załączeniu (załącznik nr 1)

 3.       W przypadku zainteresowania proszę o przedstawienie oferty na formularzu (załącznik nr 2)

 

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane celem analizy rynku. Przesłanie oferty nie zobowiązuje powiatu wrzesińskiego do jego realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do 31 stycznia 2018 roku na adres mailowy: anna.olejniczak@wrzesnia.powiat.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Referatem Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia, tel.  061 640 44 73.