V sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

Podczas posiedzenia, które odbyło się 4 kwietnia, radni powrócili m.in. do powiatowych planów utworzenia we Wrześni szkoły muzycznej. Przyjęto też dwa ważne sprawozdania za 2018 rok. 

Pierwsze z nich dotyczyło oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego. Uzasadniała je zastępca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego we Wrześni Grażyna Prokop. Głównym celem działalności inspekcji sanitarnej w 2018 roku było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody. Prowadzono również działania przeciwko zagrożeniom związanym z narkotykami i dopalaczami, a także profilaktykę chorób, zwłaszcza zakaźnych i zawodowych.
Działalność opiniodawcza i nadzorcza w 2018 roku koncentrowała się głównie na udziale w postanowieniach dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, a także oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uczestniczyli też w przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz ich kontroli pod względem higieniczno-sanitarnym. W 2018 roku przeprowadzone zostały 1 653 kontrole sanitarne, w wyniku których wydano 939 decyzji administracyjnych, z czego 362 dotyczyły pobrania opłaty. – Powiat wrzesiński stanowi jeden z bardziej rozwijających się powiatów w województwie wielkopolskim. W 2018 powstało wiele znaczących inwestycji, na szczególną uwagę zasługują te obejmujące rozbudowę szkół, budowę sal gimnastycznych oraz nowych przedszkoli – mówiła Grażyna Prokop.
Inspekcja prowadzi opiekę sanitarno-higieniczną nad zakładami produkującymi żywność lub zajmującymi się jej obrotem. Grażyna Prokop podkreśliła, że z roku na rok obiektów o niewłaściwym stanie sanitarnym jest coraz mniej. Podstawami do stwierdzenia nieprawidłowości mogą być m.in. brak informacji o zawartych w posiłkach alergenach, przeterminowane produkty spożywcze czy niewłaściwe obchodzenie się z odpadami pochodzenia zwierzęcego. PSS-E prowadzi również kontrole na podstawie złożonych zażaleń, których w ubiegłym roku wpłynęło 19. Wśród innych sztandarowych działań wrzesińskiej inspekcji przeprowadzane były oceny jadłospisów w szkołach i przedszkolach, przeglądy stanu sanitarnego w zakładach pracy czy nadzór nad jakością wody do spożycia. – Wodę kontroluje się od ujęcia aż do kranu konsumenta. Jeżeli chodzi o jakość wody do spożycia, którą oferowały wodociągi w 2018 roku, to 100% mieszkańców powiatu wrzesińskiego miała możliwość korzystania z wody, która spełniała wymogi sanitarne – poinformowała Grażyna Prokop. 

 • RADA POWIATU (_indoor_) JOTPEG

Drugie sprawozdanie przedstawiane przez dyrektor Annę Marię Kulczyńską dotyczyło działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku. Jednostka realizuje sprawy w zakresie pomocy społecznej: własne oraz zlecone przez administrację rządową. Jednym z zadań PCPR-u jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. – W 2018 roku w powiecie wrzesińskim funkcjonowały 64 rodziny zastępcze, w których przebywało 91 dzieci – informowała Anna Maria Kulczyńska. Ważną jednostką w powiecie jest Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, gdzie pod koniec grudnia przebywało 26 wychowanków. Inną jednostką, której funkcjonowanie wspiera PCPR, jest wrzesiński Dom Pomocy Społecznej. W 2018 roku udało się tam wymienić drzwi wewnętrzne oraz okna w pokojach mieszkańców, zmodernizowano także parter, łazienkę i kuchnię.

W 2018 roku na rehabilitację społeczną PCPR dysponował z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą ponad 2,7 mln zł. Najwięcej, bo ponad 1,8 mln zł, przeznaczonych było na warsztaty terapii zajęciowej.Przy PCPR funkcjonuje Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego, które skupia 26 stowarzyszeń i fundacji. Ich członkowie spotykają się w PCPR, a także nieodpłatnie korzystają z tamtejszych sal rehabilitacyjnej i konferencyjnej. W 2018 roku dofinansowano 16 zadań realizowanych przez 13 organizacji pozarządowych.

Obok programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy projektów realizowanych przy wsparciu unijnym przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W zeszłym roku w skład zespołu wchodziło trzech lekarzy, a okres oczekiwania na decyzję wynosił około 2 miesięcy. – W związku z tym, że w marcu tego roku odszedł jeden z lekarzy, okres oczekiwania wzrósł do 4 miesięcy – poinformowała radnych dyrektor PCPR.

Po przyjęciu sprawozdań Anna Maria Kulczyńska pozostała przy głosie, uzasadniając uchwałę w sprawie podziału środków finansowych PFRON-u na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Następnie radni wysłuchali przedstawianego przez kierującą Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Katarzynę Starzyńską uzasadnienia do uchwały dotyczącej utworzenia szkoły muzycznej. Przypomnijmy, że rada powiatu wyraziła zgodę na powstanie takiej szkoły już w 2017 roku. Wniosek o jej utworzenie został wówczas odrzucony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który wskazywał, że podobne placówki znajdują się w niedalekim Gnieźnie czy Słupcy. – Innego stanowiska są rodzice, twierdząc, że ze względu na realizację zajęć kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych dowożenie dzieci 30-40 kilometrów dalej do szkoły publicznej jest utrudnione ze względu na połączenie obowiązków szkolnych czy rodzinnych – mówiła Katarzyna Starzyńska. Żaden z radnych nie miał wątpliwości, że taka placówka we Wrześni powinna powstać. Planuje się utworzenie szkoły muzycznej I stopnia, która realizowałaby kształcenie muzyczne w cyklu 4- lub 6-letnim. Zajęcia odbywałyby się w budynku przy ulicy Leśnej, gdzie mieści się Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Decyzja radnych otwiera drogę do ponownych starań o utworzenie publicznej szkoły kształcącej muzycznie dzieci i młodzież w powiecie wrzesińskim.Podczas posiedzenia pozytywnie rozpatrzono także petycję mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej, którzy zwrócili się do rady powiatu w sprawie złego stanu drogi powiatowej do Gozdowa. Radni zgodzili się także przystąpić do przebudowy drogi powiatowej Grzymysławice-Chwalibogowo-Osowo, budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku z Gutowa Małego do Grzybowa oraz przebudowy odcinka drogi między Nowym Folwarkiem a Psarami Polskimi. Wszystkie trzy inwestycje planuje się zrealizować w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. – Do każdego z zadań dofinansowanie mogłoby wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych – wskazywała zastępca kierownika Referatu Dróg Powiatowych Izabela Karpińska. Podjęcie przez radę uchwał było w tym przypadku konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Rada tradycyjnie podjęła także decyzje w sprawie zmian budżetowych rzeczowo uzasadnianych przez główną księgową Annę Trubacz.

Po raz pierwszy na sesji rady powiatu wrzesińskiego pojawił się nowy prezes Szpitala Powiatowego. Zbigniew Hupało, który objął stanowisko 23 marca. Podkreślił, że ma duże ambicje w związku z wrzesińską lecznicą. Przypomniał o planowej modernizacji oddziału dziecięcego w starym budynku szpitala oraz zaznaczył, że nie jest to jedyne przedsięwzięcie, które będzie prowadziło do pełnego wykorzystania starej części obiektu. Aktualnie funkcjonuje tam m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy dla tzw. pacjentów wentylowanych. – W tej chwili składamy ofertę do NFZ na zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów tzw. chodzących, którzy są w stanie lepszym niż pacjenci wentylowani. Dotychczas takiej usługi nasz szpital wrzesiński nie świadczył – powiedział prezes. Zbigniew Hupało nie ukrywał, że planów wobec, jak stwierdził, najważniejszej instytucji w powiecie, ma dużo i zapewnił także o pełnej dyspozycji i gotowości do działania.

Klara Skrzypczyk

 • IMG_38921
 • IMG_39021
 • IMG_39111
 • IMG_39161
 • IMG_39251
 • IMG_39261
 • IMG_39321
 • IMG_39371
 • IMG_39491
 • IMG_39571
 • IMG_39681
 • IMG_39721
 • IMG_39761
 • IMG_39821
 • IMG_39871
 • IMG_39931
 • IMG_40041
 • IMG_40031

 

« wstecz

Newsletter