Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich

Załącznik do uchwały nr 1643/2023
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).
 2. Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela,
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
   • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r., poz. 672),
   • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Informujemy, iż na żądanie organu prowadzącego kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów określonych w punkcie II lit. d, e, f, g, l, m niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni” w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 15:00 (liczy się data wpływu dokumentów do starostwa).
  Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in. relacja z wręczenia nagród sportowych, wywiad z Haliną Mlynkovą, informacje o niedzielnej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 370, strona 16

 

Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023

Zadanie: organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:

1.    Linia nr 4 relacji Pyzdry-Borzykowo-Gorazdowo-Szamarzewo-Sokolniki-Bieganowo-Zieliniec-Gozdowo-Nadarzyce-Września

2.    Linia nr 5 relacji Pyzdry-Borzykowo-Kołaczkowo-Krzywa Góra-Nowa Wieś Królewska-Kaczanowo-Bierzglinek-Września

3.    Linia nr 8 relacji Września-Obłaczkowo-Grzymysławice-Chwalibogowo-Osowo-Biechowo-Skotniki-Kębłowo-Miłosław

Całkowita wartość zadania wynosi 409 236 zł, przy czym 366 480 zł to środki pochodzące od wojewody wielkopolskiego, natomiast 42 756 zł to środki własne powiatu wrzesińskiego.

Umowa o dofinansowanie pomiędzy wojewodą wielkopolskim a powiatem wrzesińskim została podpisana 19 stycznia 2023 r. Obejmuje ona wykonanie usługi przewozowej o łącznym przebiegu 122 160 wozokilometrów. Przewozy na ww. liniach komunikacyjnych obejmują okres od 2.01.2023 r. do 30.12.2023 r. Podmiotem gospodarczym, który realizuje to zadanie na terenie powiatu wrzesińskiego jest Firma Handlowo-Usługowa WA-MA Maciej Walicki z Pyzdr.

Wydział Komunikacji i Transportu


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: artykuł o tegorocznym budżecie, relacja z rocznicy powstania, informacje o nieodpłatnym poradnictwie i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 1
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 2
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 3
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 4
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 5
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 6
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 7
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 8
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 9
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 10
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 11
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 12
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 13
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 14
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 15
 • Przegląd Powiatowy nr 369, strona 16

 

Chwała zwycięzcom

Choć walki we Wrześni były tylko epizodem, to pamięć o powstańcach wielkopolskich jest wiecznie żywa. 27 grudnia w 104. rocznicę wybuchu insurekcji oddano hołd walczącym w latach 1918-1919 o wolną Wielkopolskę.

Po południu na cmentarzu parafialnym na wrzesińskim Berdychowie władze samorządowe, przedstawiciele stowarzyszeń oraz szkół złożyli kwiaty na mogile poległych w styczniu 1919 w bitwie pod Szubinem powstańców. Wśród obecnych byli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz wicestarosta Waldemar Grzegorek.

Powstanie wielkopolskie to największe wydarzenie w naszej lokalnej i regionalnej historii i ważne w historii narodowej. To dzięki niemu Wielkopolska po latach niewoli powróciła do macierzy. Musimy pamiętać o tej walce i przekazywać wiedzę o niej – powiedział do zebranych Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich.

Podczas uroczystości odśpiewano hymn Polski oraz pieśń powstańców „Marsyliankę Wielkopolską”, a kibice Lecha Poznań rozświetlili racami okolice mogiły.

Dodajmy, że wcześniej tego dnia w ramach obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na rynku zaprezentowano oryginalną przedwojenną tankietkę TKS. W poprzednich latach do Wrześni przyjechała replika wozu pancernego Erhardt, ochrzczonego przez powstańców Kazimierz Grudzielski, oraz czołg Reanult FT.

Tomasz Małecki

 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego
 • Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego